Аудит качества

Сипаттама: Ұйымда сапа аудитін жүргізудің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын меңгереді; сапа аудитін жүргізудің түрлері мен тәртібін біледі, кәсіпорында сапа саясатының сақталуын бақылауды жүргізуге, ішкі және сыртқы аудитті дайындау мен өткізуді жүзеге асыруға, тиісті құжаттаманы ресімдеу қабілеттеріне ие болады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер