Основы технологии бетонных и железобетонных конструкций

Сипаттама: Темір бетонды бұйымдар мен құрылымдарды дайындау технологиясын; ЖБИ дайындау номеклатурасын және тәсілдерін, бастапқы шикізат материалдары мен дайын өнімді тасымалдау және сақтау тәсілдерін; өндірісті ұйымдастыруды, өндіріс объектілерінің орналасуын, цехтар мен қоймалардың жұмысын зерттейді. Бетон қоспасының және дайын бұйымдар мен конструкциялардың сапасын бақылауды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындауға, жабдықтарды дұрыс таңдауға үйретеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты - бетонның қасиеттерін жетік білетін мамандарды дайындау, темірбетон бұйымдары мен конструкцияларын өндіру технологиясы.
Міндет
  • Пәннің мазмұны қазіргі заманғы азаматтық және өнеркәсіптік құрылыста бетон және темірбетон конструкцияларының білімдері мен құндылықтарын меңгеру болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Оқушылар білуі керек: - бетонның жіктелуі; - Бетон және бетон қоспасының қасиеттері; - темірбетон бұйымдары мен бұйымдарын өндіру технологиясы; - шикізатты тасымалдау, сақтау және өңдеу әдістері; - темірбетон конструкцияларын өндіруді техникалық бақылаудың әдістері мен міндеттері - темірбетон бұйымдарының технологиясын дамыту перспективалық бағыттарына байланысты құрылыс секторындағы әлеуметтік-экономикалық жағдай.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • нақты сандық көрсеткіштердің қасиеттерін бағалау және оларды анықтаудың әдіснамалық принциптерін жақсы түсіну; - шикізатты сынақтан өткізу; - дайын өнімді сапалы бақылауды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындау; - экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, шикізатты ұтымды пайдалану, отын-энергетикалық және басқа да материалдық ресурстарды үнемдеу, қалдықсыз өндіруге және өнеркәсіптік қалдықтарды және халық шаруашылығының басқа секторларының өнімдерін кешенді пайдалануға артықшылық беру; - өндірістегі де, қолданыстағы пайдалану шарттары бойынша қарастырылып отырған материалдар мен бұйымдарды қолдану саласында да еңбек қарқынын төмендетеді.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Таңдалған мамандыққа сәйкес технологиялық процестерді білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұйымдастыру және өндіріс экономикасы, жобалау және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ғылыми негізде өз жұмыстарын ғылыми негізде ұйымдастырады
Негізгі әдебиет
  • 1 Ю.М. Баженов. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий. – М.:АСВ, 2005. – 472 с. 2 Ю.М. Баженов. Технология бетона. – М.: АСВ, 2002. – 500 с. 3 Наназашвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкций. Справочник. – М.: Высш. шк, 2004 4 Баженов Ю.М., Комар А.Т. Технология бетонных и железобетонных изделий. М.: Стройиздат, 1984 г. – 672 с. 5 Сизов В.Н. Технология бетонных и железобетонных изделий. М.: Стройиздат, 1972 г. – 518 с. 6 Баженов Ю.М. Бетонополимеры. – М.: Стройиздат, 1983 г. – 472 с. 7 Боженов П.И. Технология автоклавных материалов. Л.: Стройиздат, 1978 г. – 368 с. 8 Периодические издания: журналы «Промышленное и гражданское строительство», «Строительные материалы», «Бетон и железобетон».