Испытание, контроль и безопасность продукции

Сипаттама: Пән студенттерді полигондарда, өндірістік кәсіпорындарда және жобалау ғылыми-зерттеу ұйымдарында тәжірибелік пайдалану жағдайында өнеркәсіптің әртүрлі салаларының бұйымдарына зерттеу, анықтау және бақылау сынақтарын жүргізудің ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық мәселелерін шешу үшін сынақтарды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу, өңдеу әдістерінің негізгі ережелерін, сынақ нәтижелерін үйретуді мақсат етеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттердің теориялық білім алуы жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу әдістерінің негізгі ережелері үшін сынақ нәтижелерін өңдеу туралы білімдерді пайдалану шешу кезінде ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық мәселелер.
Міндет
  • Пәннің міндеттері келесі: студенттердің өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы бұйымдарды зерттеу анықтау және бақылау сынақтарының әдістерін меңгеру. Екінші міндет-Жалпы ережелер мен сынақтарды ұйымдастыру мен өткізуге қойылатын талаптар.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: түсінік - сынақтарды техникалық, математикалық, әдістемелік және метрологиялық қамтамасыз етудің қазіргі заманғы даму деңгейі туралы өнім сапасын қамтамасыз ету жүйесіндегі сынақ міндеттері туралы; білу және білу - әсер етуге негізгі сынақтарды жүргізу әдістемесін қолдану механикалық, Климаттық, биологиялық факторлар.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Сенімділікке сынау нәтижелерін жоспарлау және өңдеу. Сынау жүргізу әдістемесі мен технологиясын пайдалану механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсері.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Әлеуметті мағыналы жобаларды зерттеп, жүзеге асыру кезінде құқықтық және этикалық норм туралы терең білімдерін қолдану. Ғылыми ұжымда өз жұмыс машықтарын көрсетіп, жаңа идеяларды туғызып, ұжымның пiкiрiмен өз пiкiр арақатынасын белгiлеуге икемi болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Білім алушылар дағды алуы тиіс: - сенімділікке сынау нәтижелерін жоспарлау және өңдеу; - механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсеріне сынаудың жекелеген фрагменттерін орындау; - сынау нәтижелері бойынша бұйымдардың сапасы туралы шешім қабылдау.
Негізгі әдебиет
  • 1. Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. Под ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 1982. – Кн.1. 1982. – 528с. 2. Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. Под ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 1982. – Кн.2. 1982. – 560с. 3. Сергеев А.Г., Латышев М.Ф. Сертификация: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 248с. 4. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10-ти томах. Т.2. Математические методы в теории надежности и эффективности. Под ред. Б.В. Гнеденко. – 1987. – 280с. 5. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10-ти томах. Т.6. Экспериментальная обработка и испытания. Под ред. Р.С. Судакова и О.И. Тескина. – 1989. – 375с. 6. Костылев Ю.С., Лосицкий О.Г. Испытания продукции. М.: Изд-во стандартов, 1989. – 248с. 7. Оценка качества строительных материалов: Учебное пособие / К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков – М.: Изд-во АВС, 2001. – 240с. 8. Булычев С.И., Алехин В.П. Испытания материалов непрерывным вдавливанием индептора. – М.: Машиностроение, 1990. – 223с. 9. Кирносов В.И. Измерение механических характеристик материалов. М.: Стандарт, 1986. – 239с. 10. СТ РК 7.3-2002 ГСА РК. Общие требования к испытательным лабораториям (центрам). 11. Испытание материалов: Справочник – Пер. с нем. / Под ред. Х. Блюменауэра. М.: Металлургия, 1979. – 445с. 12. Фокин М.Н., Жигалова К.А. Методы коррозионных испытаний металлов. М.: Металлургия, 1986. – 80с. 13. Латышенко К.П., Володин В.М., Умбетов У. Автоматизация измерений, испытаний и контроля: учеб.пособие/К.П.Латышенко, Володин В.М., Умбетов У.; -Шымкент: МГУИЭ,ЮКГУ,2006.-300с. 14. Агамиров Л.В. Методы статистического анализа механических испытаний: Спр.изд./Л.В.Агамиров. – М.: Интермет Инжиниринг, 2004.-128с. 15. Степанов М.Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний: Справочник. М.: Машиностроение, 2007. – 232с.