Техническое регулирование

Сипаттама: Техникалық реттеудің теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастырады. Техникалық реттеу болып, техникалық реттеу саласында аккредиттеу және мемлекеттік бақылауға, сәйкестікті растауға өмір циклінің удерісіне, қызметке, өнімге койылатын міндетті және ерікті талаптар қалыптасуындағы қатынасты реттеудің құқықтық негіздері табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Кәсіби қызметте қажетті базалық құзыреттіліктерді алу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ойлау мәдениеті мен ой-өрісінің кеңдігі бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық білімді меңгеру. ҚР ЖТЖ қағидалары мен ережелерін түсіну.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Кәсіби қызметте техникалық реттеу саласында базалық және арнайы білімді қолдану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімдерді меңгеру дағдыларын игеру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Закон РК "О техническом регулировании". Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603. 2 СТ РК 1.0-2015 ГСТР РК. Основные положения. 3 Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Т. О. Перемитина. – Томск: ФДО, ТУСУР, 2016. – 150 с. 7 Основы метрологии,стандартизации и сертификации: учебное пособие / А.И. Аристов, Т.М. Раковщик. – М.,МАДИ 2013. – 200 с. 8 Техническое регулирование: технические регламенты и стандартизация : учебное пособие / сост. И.Ю. Матушкина, Л.А. Онищенко.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 208 с.