Объектно-ориентированное программирование на языке С++

Сипаттама: Пәнде объектілі-бағытталған бағдарламалау принциптері және олардың өзара байланысы қарастырылған. Қасиеттердің көмегімен инкапсуляция принципін іске асыру және деректерді қатынау құралдарымен қорғау егжей-тегжейлі зерттеледі. Тұқым қуалау қасиеттері және зерттелетін кластардың тізбектерінің мысалдары, сондай-ақ бір типті кластардың объектілерінің коллекцияларын өңдеу кезінде полиморфизм қағидатын қолдану қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер