Теория построения электронных схем

Сипаттама: Автоматтандыру жүйелері үшін радиоэлектроника сұлбаларын әзірлеу логикасының негіздерін оқу. SPLANE бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. Аналогтық және цифрлық электрондық элементтерге техникалық шешімдердің сызбасын әзірлеу. Электрондық схемалардың сипаттамаларын зерттеу: жиіліктік, фазалық және амплитудалық-фазалық.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәндерді меңгерудің мақсаты - келесідей білім алу: - электронды құрылғылардағы процестердің мәнін түсіну; - электрониканың, электрондық құрылғылардың, оның ішінде электрондық есептеу техникасының элементтерінің базасын зерттеу.
Міндет
  • - Электрониканың негізгі элементтік базасын және негізгі электрондық құрылғылардың жұмыс істеу принципін білу. - Электронды сұлбаларды оқып білу: негізгі есептеулерді жүргізу. - ең көп таралған электронды құрылғыларды есептеудің өз әдісі: зертханалық жабдықпен жұмыс істеу дағдысы.
Негізгі әдебиет
  • 1. Гусев В. Г. Электроника и микропроцессорная техника : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Биомедицинская инженерия" и по направлению подготовки дипломированных специалистов "Биомедицинская техника", - М.: Высшая, школа. 2006, 425с 2. Забродин Ю.С. Промышленная электроника: учебник для студентов энергетических и электромеханических специальностей вузов. М.: Альянс. 2008. 342с. 3. Игумнов Д. В., Костюнина Г. П. Основы полупроводниковой электроники : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 351400 - "Приклад, информатика (по обл.)" и др. междисциплинар. специальностям . - М.: Горячая линия-Телеком. 2005. 325с.