Программные средства систем автоматизации

Сипаттама: Автоматтандыру жүйелерін жобалау кезінде қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарды қолдану мәселелері қарастырылады. Есептерді жіктеу және оларды шешу кезінде қолданылатын тиісті бағдарламалық құралдар оқытылады. Автоматты басқару жүйелерін жобалаудың SCADA жүйелерін қолдану дағдылары игеріледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Студенттердің С++ тілінде программалау технологиясын үйеренуі және алынған білімдер мен объекті-ориентирленген контроллер мен микроконтроллерлерді программалау тәжірибелерін қолдануы.
Міндет
  • Заманауи аппаратты құралдарды басқаруды ұйымдастыруда С++ программалу тілін қолдану тәжірибесін дамыту. Дисциплинаны оқу нәтижесінде студенттер білуге тиіс
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жоғарғы деңгейдегі тілдер,ассемблер тілі,машиналар тілдері.Объект ориентерленген программалаудың концепциясы.С++-гі программалау негіздері.Программа құрлымы.Айнымалыларды енгізу және шығару.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Салыстыру операциясы.Логикалық операция.Басқару құрылымдары.Таңдау құрылымдары(тармақталу): if (Егер) таңдау құрылымы, if/else (Егер-Егерде ) таңдау құрлымы, swit көпшілік таңдау құрылымы.Қайталау құрылымдары(циклдар). for (ЦИКЛ) қайталау құрылымы. while (Әзірге) қайталау құрылымы. do/ while қайталау құрылымы.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Символдар мен жұмыс істеу.Символдық жолдар.Жолдар мен жұмыс істеу функциясы.Функциялар мен жұмыс істеу негіздері.Аргументтерді арналуы бойынша жіберу.Нұсқаушылар.Динамикалық программалау.Класстың ашық және жабық элементтері. Конструктор және деструктор.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негізделуін алдын-ала өткізе білу,өндірістік аумақтарды құру немесе қайта құру бойынша жоспарлы-өндірістік есептеулерді жүргізу,ұжым жұмысын және еңбек ақы фондының жұмысын жоспарлау,эксплуатациялаудың прогрессивті әдістерін қолдану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Енгізілген жаңа құрылғыларды үйрену қабулеті,техникалық қалыпын тексеру және автоматизация жүйесінің істегі құрылғыларының қалдық ресурстары,керек болған жағдайда өндірістің өндірістік аумақтарында жөндеу және қалыпқа келтіру жұмыстарын жүргізу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Gerhart, James (31 March 1999). Home Automation and Wiring. McGraw-Hill Professional. ISBN 0070246742. 2. Harper, Richard, ed. (14 August 2003). Inside the Smart Home. Springer. ISBN 1852336889.