САПР устройств и систем управления

Сипаттама: Пәндерді оқытудың мақсаты студенттерді жобалау кезеңін кешенді компьютерлендіру кезінде техникалық жүйелер мен басқару құралдарын автоматтандырылған жобалау модельдерін, әдістерін және құралдарын практикалық дамыту дағдыларын игеру болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәндерді оқытудың мақсаты студенттерді жобалау кезеңін кешенді компьютерлендіру кезінде техникалық жүйелер мен басқару құралдарын автоматтандырылған жобалау модельдерін, әдістерін және құралдарын практикалық дамыту дағдыларын игеру болып табылады.
Міндет
  • Пәннің негізгі міндеттері: автоматтандыру және бақылау объектілерінің математикалық үлгілерін қалыптастыру әдістерінің негіздерін, заманауи компьютерлік технологияларды пайдалана отырып әртүрлі нысандардағы автоматтандырылған және автоматтандырылған құралдар мен басқару жүйелерін автоматтандырылған жобалау әдістерін зерттеу; заманауи элементтік базаға негізделген аппараттық және басқару жүйелерін дамыту үшін соңғы ұрпақтардың бағдарламалық жасақтамасын және аппараттық құралдарын автоматтандыру құралдарын пайдалану
Негізгі әдебиет
  • 1. Автоматизированное проектирование средств и систем управления: курс лекций / Е. Е. Носкова, Д. В. Капулин, Ю. В. Краснобаев, С. В. Ченцов. - Красноярск : ИПК СФУ, 2009. - 272 с. - (Автоматизирован- ное проектирование средств и систем управления : УМКД № 1604-2008 / рук. творч. коллектива С.В. Ченцов). 2. Автоматизированное проектирование средств и систем управления: лаб. практикум / Д. В. Капулин, Е. Е. Носкова, Ю. В. Краснобаев, С. В. Ченцов. - Красноярск : ИПК СФУ, 2009. - 93 с. - (Автоматизированное проектирование средств и систем управления : УМКД № 1604-2008 / рук. творч. коллектива С. В. Ченцов). 3. Норенков, И. П. Информационная поддержка наукоемких изделий. CALS-технологии / И. П. Норенков, П. К. Кузьмик. - М. : Изд-во МГТУ, 2002. - 320 с.