Приборы и методы исследований

Сипаттама: Пән келесі бөлімдерден тұрады: эксперимент әдіснамасы. Теориялық зерттеу әдістері. Жүйелік тәсіл. Модельдеу. Тәжірибелік зерттеулер. Белсенді эксперимент. Пассивті эксперимент. Эксперименттің мақсаты: теориялық жағдайларды тексеру, жұмыс гипотезасын растау; затты немесе құбылысты терең зерттеу. Іздеу зерттеулері. Зертханалық-клиникалық зерттеулер

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсаты - қамтамасыз ету маманның теориялық білімі мен практикалық дағдыларын жөндеу және қызмет көрсету медициналық техниканы.
Міндет
  • Курстың міндеттері оқыту. -Робототехника медицинада. -ультрадыбысты жүйе; - қаражат сәулелік диагностика; - рентгенология қоса алғанда, компьютерлік томография (КТ); радионуклидтік диагностика, - магнитті-резонанстық томография (МРТ), - медициналық термография.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • медициналық жабдық параметрлерін есептеу алгоритмдері мен бағдарламаларын, материалдарды, компоненттерді, жабдықтарды тиімді пайдалануды ұйымдастыруды түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • медициналық техника параметрлерін зерттеу және есептеу, зерттеу жүргізу әдістемелерін және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін құру;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • медициналық техника параметрлерін зерттеу және есептеу, зерттеу жүргізу әдістемелерін және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін құру;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ағылшын тілін меңгеру, халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу, халықаралық конференцияларды, симпозиумдарды, форумдарды лингвистикалық қолдауды ұйымдастыру;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • ғылыми-техникалық ақпаратты, техникалық көрсеткіштерді және зерттеу нәтижелерін зерттеу және талдау, оларды жинақтау және жүйелеу;
Негізгі әдебиет
  • 1. Richard C. Dorf (Ed.) The Electrical Engineering Handbook: Sensors, Nanoscience, Biomedical Engineering and Instruments. 1st Edition. CRC Press, 2016. – 392 p. 2. Kutz M. Biomedical Engineering and Design Handbook, Volumes I and II. 2 edition. - McGraw-Hill Professional: 2009. - 1600 p. 3. Биомедицинская измерительная техника: Учеб. пособие для вузов/Jl.В. Илясов. - М.: Высш. шк., 2007. - 342 е.: ил. ISBN 978-5-06-005535-1 4. Бердников А.В., Семко М.В., Широкова Ю.А. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Часть 1. Тех. методы и аппараты для экспресс-диагностики. Казань, 2004. 176 с.