Электроника и схемотехника аналоговых устройств 1

Сипаттама: Пән келесі бөлімдерден тұрады: Электроника саласы байланысты түрлендіру, күшейту. ауыстырып қосу арқылы (қосумен және ажыратумен) және басқару немесе басқару электр энергиясын. Элементтік база электроника - диодтар және олардың түрлері: графикалық бейнесі, тағайындау, негізгі параметрлері. Транзисторлар және олардың түрлері: графикалық бейнелеу; негізгі параметрлері. Операциялық күшейткіштер: тағайындау; графикалық сурет; негізгі параметрлері; ереже таңдау

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Өлшеу аспаптары мен жүйелерінде қолданылатын цифрлық электрондық тораптарды құрудың қазіргі заманғы тәсілдерін қарастыру.
Міндет
  • Өлшеу аспаптарының жобалау-техникалық құжаттамасын және сызбаларын әзірлеуде практикалық дағдыларды игеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Электрондық өлшеу аспаптарын құру принциптерін, электрондық өлшеу аспаптарының негізгі пайдалану көрсеткіштерін есептеу әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Бағдарламалық және аппараттық құралдар негізінде ақпаратты сақтау және бейнелеу құрылғыларын әзірлеуді орындау; аналогты және цифрлық электрондық құрылғылардың сұлбаларын таңдауды жүзеге асыру, схемотехникалық есептерді орындау және интегралды орындаудағы іске асыруды ескере отырып, принципті сұлбаларды құру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану, зияткерлік, мәдени перспективаларын сезіну, өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін сын тұрғысынан бағалай білу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау және стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес, соның ішінде автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана отырып жобалау және технологиялық құжаттаманы ресімдеу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Енгізілген жаңа жабдықты игеру, автоматтандыру жүйесінің қолданыстағы жабдықтарының техникалық жай-күйі мен қалдық ресурсын тексеру қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • Орнатский. П.П Автоматические измерения и приборы. Киев. Вища школа, 2000. 2. Ратхор Т.С. Цифровые измерения. Методы и схемотехника. –М.: Техносфера, 2004.