Системы менеджмента качества в здравоохранении

Сипаттама: ISO-бұл стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (International Organization for Standardization), оның негізгі мақсаты өнеркәсіптің түрлі салалары үшін стандарттарды әзірлеу болып табылады (оларды жиі ISO сериялы стандарттар деп атайды). Ол 1946 жылы құрылған және бүгінгі күні Қазақстанды қоса алғанда 165 ел біріктіреді. ISO сериялы стандарттар халықаралық стандарттар болып табылады. Дегенмен, жергілікті реттеуші органдар бұл стандарттарды өз елдері үшін бейімдей алады. Бұл жағдайда олар мемлекеттік стандарттар қатарына ауысады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді басқару сапасын арттыру.
Міндет
  • - СМЖ зерттеу; - ISO стандарттары; - ISO принциптері.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - техникалық объектілер мен өндірістерді автоматтандыру міндеттерін іске асыруда автоматты жүйелердің функциялары; - автоматты басқару сұлбаларын құрудың негізгі принциптері; - автоматты басқару жүйелерінің негізгі типтері, олардың математикалық сипаттамасы және жобалау мен зерттеудің негізгі міндеттері; - сызықты жүйелер теориясының мазмұны мен әдістері; кеңістік әдістері Комплексті айнымалы функциялардың жай-күйі мен теориялары; - басқарудың сызықтық жүйелерін зерттеудің заманауи принциптері мен әдістері; - Автоматты реттеу мен басқарудың жалпы теориялық негіздері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студенттер n-ретті алгебралық теңдеулер, Дифференциалдық теңдеулер, математикалық талдау негіздерін меңгеруі, физикалық және электрлік жүйелер мен процестерді сипаттайтын теңдеулерді құрауы, компьютерлерде жұмыс істеу дағдысы болуы тиіс.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану, интеллектуалдық, мәдени, адамгершілік, дене және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру перспективаларын сезіну, өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін сын тұрғысынан бағалай білу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу қабілеті, орындаушылардың жекелеген топтарына, соның ішінде пәнаралық жобаларға басшылық жасау дағдыларын көрсете отырып, жеке жауапкершілік, кәсіби этика мен кәсіби қызметті жүргізу нормаларын ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Енгізілетін жаңа жабдықты игеру, автоматтандыру жүйесінің қолданыстағы жабдықтарының техникалық жай-күйі мен қалдық ресурсын тексеру, қажет болған жағдайда кәсіпорынның өндірістік учаскелерінде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын қамтамасыз ету қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • 1. Вдовин, С.М. Система менеджмента качества организации: Учебное пособие / С.М. Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. Бирюкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 299 c. 2. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества: Учебное пособие / С.Я. Гродзенский. - М.: Проспект, 2015. - 200 c. 3. Губарев, А.В. Информационное обеспечение системы менеджмента качества / А.В. Губарев. - М.: ГЛТ, 2013. - 132 c. 4. Губарев, А.В. Информационное обеспечение системы менеджмента качества. / А.В. Губарев. - М.: ГЛТ , 2013. - 142 c.