Введение в медицинский инжиниринг

Сипаттама: Медициналық техникадағы Автоматтандыру және басқару жүйесінің қазіргі жағдайы. Автоматтандыру және басқару саласында мамандарды даярлау бағыты. Қазіргі әлемдегі Автоматтандыру және басқару бойынша маманның орны. Автоматтандыру және басқару туралы ғылымның даму тарихы. Медициналық техника саласындағы Автоматтандыру және басқару бойынша мамандар шешетін міндеттер.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Бақылау және басқару жүйелерін құру негіздерін, Автоматтандыру және басқару бойынша мамандар шешетін міндеттерді және медициналық техниканы пайдалануда автоматтандыру жүйесін құрудағы өз орнын білу.
Міндет
  • Пәнді оқу барысында бакалаврдың маманының дүниетанымдық тәрбиесі, оның ғылыми-техникалық прогрестің мәнін және өндірістік үдерістер мен объектілерді автоматтандырудың рөлін оның жылдамдауының басты бағыттарының бірі ретінде түсінуін қалыптастыру жүзеге асырылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - техникалық объектілер мен өндірістерді автоматтандыру міндеттерін іске асыруда автоматты жүйелердің функциялары; - автоматты басқару сұлбаларын құрудың негізгі принциптері; - автоматты басқару жүйелерінің негізгі типтері, олардың математикалық сипаттамасы және жобалау мен зерттеудің негізгі міндеттері; - сызықты жүйелер теориясының мазмұны мен әдістері; кеңістік әдістері Комплексті айнымалы функциялардың жай-күйі мен теориялары; - басқарудың сызықтық жүйелерін зерттеудің заманауи принциптері мен әдістері; - Автоматты реттеу мен басқарудың жалпы теориялық негіздері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студенттер n-ретті алгебралық теңдеулер, Дифференциалдық теңдеулер, математикалық талдау негіздерін меңгеруі, физикалық және электрлік жүйелер мен процестерді сипаттайтын теңдеулерді құрауы, компьютерлерде жұмыс істеу дағдысы болуы тиіс.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану, интеллектуалдық, мәдени, адамгершілік, дене және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру перспективаларын сезіну, өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін сын тұрғысынан бағалай білу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу қабілеті, орындаушылардың жекелеген топтарына, соның ішінде пәнаралық жобаларға басшылық жасау дағдыларын көрсете отырып, жеке жауапкершілік, кәсіби этика мен кәсіби қызметті жүргізу нормаларын ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Енгізілетін жаңа жабдықты игеру, автоматтандыру жүйесінің қолданыстағы жабдықтарының техникалық жай-күйі мен қалдық ресурсын тексеру, қажет болған жағдайда кәсіпорынның өндірістік учаскелерінде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын қамтамасыз ету қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • 1. Теория автоматического регулирования.- Часть первая. Под ред. А. А. Воронова. М. : Высшая школа, 1986. 2. Методы классической и современной теории автоматического управления. Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова. М.: МГТУ, им. Н.Э. Баумана, 2004