Введение в специальность

Сипаттама: Пән логистиканың негізгі ұғымдарын, оның функционалдық қолданылу салаларын; логистиканың пайда болуы мен дамуының қысқаша тарихын, логистиканы жетілдірудің негізгі кезеңдерін, тауар қозғалысының мәнін; логистиканың негізгі міндеттерін, ел экономикасындағы логистиканың мәнін, сондай-ақ ғылыми экономикалық бағыт ретінде логистиканы дамытуды қарастырады; жалпы болашақ мамандық туралы жалпы түсінік береді.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Логистиканың негізгі ұғымдарымен, оның функционалдық салаларымен, экономикадағы белгіленген міндеттерімен және рөлімен танысу.
Міндет
 • Өндірістің әртүрлі салаларында және көлікте қолданылатын логистиканың барлық түрлерінің міндеттері, рөлі, ұғымдары туралы толық түсінік қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Логистиканың негізгі ұғымдары, мақсаттары мен міндеттері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Студент логистикалық жүйелердің құрылымын, әртүрлі салаларда және көлікте логистикалық жүйелердің жұмыс істеу негіздерін білуі тиіс.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Логистиканың қалыптасу тарихы, әртүрлі процестерді ұйымдастырудың дәстүрлі әдістерімен салыстырғанда логистиканың артықшылықтары, көліктік және кез келген технологиялық процестің көрсеткіштерін анықтауға арналған тәсілдер туралы.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Пәнді оқу нәтижесінде студент кәсіби дайындықты қазіргі заманғы деңгейде логистикалық құрылым жұмысын ұйымдастыру бойынша жаңа өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қолдана білуі тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кез келген өндірістік және көліктік міндеттерді шешуге логистикалық тәсілдерді қолдану дағдыларын меңгеру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1-ші тақырып. 6B11302 - Логистика (Көлік) мамандығының жалпы сипаттамасы. 6B11302 - Логистика (Көлік) мамандығы бойынша бітірушілердің дайындық деңгейі мен мазмұнының минимуныма міндетті қойылатын талаптар.
 • 2-ші тақырып.Логистиканың түсінігі, мақсаттары, міндеттері, объектісі және пәні. Логистиканы дамытудың алғышарттары: логистиканы қолдану қажеттілігі мен мүмкіндігі. Логистиканы қолданудың әсері. Логистикалық жүйе түсінігі, логистикалық жүйе түрлері. Логистикалық арналар және логистикалық тізбектер.
 • 3-ші тақырып.Материалдық ағын түсінігі. Материалдық ағынның түрлері. Материалдық ағындардың жіктелу белгілері.
 • 4-ші тақырып.Логистикадағы жүйелік тәсіл: материалдық ағынның ұйымдастырылуына жүйелік тәсілдің негізгі қағидалары, анықтаулар. Коммерциялық қызмет міндеттерін шешу кезінде материалдық ағындарды ұйымдастыруға классикалық және жүйелі тәсілдің салыстырмалы сипаттамасы.
 • 5-ші тақырып.Көлік логистикасы, түсінігі мен міндеттері. Көлік дәліздері және көлік тізбектері. Көлік терминалдары.
 • 6-шы тақырып. Әртүрлі көлік түрлерінің салыстырмалы сипаттамалары. Көлік қызметтері, олардың түрлері.
 • 7-ші тақырып.Тасымалдаушыны таңдау, тасымалдаушыны таңдау критерийлері.
 • 8-ші тақырып.Тасымалдау үрдісінің көрсеткіштерін және жылжымалы құрам жұмысының көрсеткіштерін есептеу.
 • 9-шы тақырып. Логистикаға негізделген тасымалдау үрдісінің жаңа технологиялары. Жаңа технологияларды зерттеу және әзірлеу, негізгі ұғымдар.
 • 10-шы тақырып. Материалдық қор ұғымы - логистикадағы негізгі ұғым. Материалдық қорларды құру себептері. Материалдық қорлардың түрлері.
 • 11-ші тақырып. Сатып алу логистикасының мақсаттары мен міндеттері, дәстүрлі жабдықтаудан принципті айырмашылығы. Логистикадағы материалдық ағындарды басқарудың итеруші және тартушы жүйелері.
 • 12-ші тақырып. Тарату логистикасы: мәні, міндеттері, дәстүрлі өткізу мен көтерме сатудан принципті айырмашылығы. Тарату логистикасы және маркетинг.
 • 13-ші тақырып. Қойма логистикасы. Қоймалар, олардың анықтамасы және жіктелуі. Логистикадағы қоймалардың рөлі. Қоймалардың қызметтері. Қоймалық қосалқы жүйенің оңтайлы нұсқасын таңдау.
 • 14-ші тақырып. Өндірістік логистиканы анықтау және мақсаты. Негізгі өндірістік-логистикалық функциялар мен операциялар. Өндірістік циклді қолдау шеңберіндегі логистиканың рөлі мен міндеттері.
 • 15-ші тақырып. Жеткізу тізбектерін басқару теориясының концепциясы мен негізгі ұғымдары. Жеткізу тізбектерін басқарудың негізгі ұғымдары мен қағидалары.
Негізгі әдебиет
 • 1. Альбеков А. У. Коммерческая логистика: Учебное пособие . Ростов н/Д: Феникс, 2002. 412 с. 2. Афанасенко И. Д. Логистика снабжения: Учебник . СПб.: Питер, 2010. 336 с. 3. Волгин В. В. Логистика хранения товаров . М.: Дашков и Ко, 2008. 368 с. 4. Гаджинский А. М. Практикум по логистике .М.: Дашков и Ко, 2005. 260 с. 5. Гаджинский А. М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика: Учебное пособие М.: Проспект, 2005. 176 с. 6. Канке А. А. Основы логистики: Учебное пособие . М.: Кнорус, 2010. 576 с.
 • 1. Ковалев К. Ю. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную розничную сеть / К. Ю. Ковалев, С. А. Уваров, П. Е. Щеглов. СПб: Питер, 2007. 272 с. 2. Коммерческая логистика: Учебник / под. ред. Б. А. Аникина. М.: Проспект, 2006. 427 с. 3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под ред. В. И. Сергеева. М.: Инфра-М, 2005. 976 с. 4. Кузьбожев Э. Н. Логистика. М.: Кнорус, 2004. С. 72-108. 5. Левкин Г. Г. Логистика: теория и практика. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 222 с. 6. Логистика: Учебное пособие / Б. А. Аникин и др. М.: Проспект. 2006. 408 с.