Экономические информационные системы

Сипаттама: Пән пәндік-бағдарланған экономикалық ақпараттық жүйелерді ұйымдастырудың теориялық негіздері мен принциптерін қарастырады. «1С:Предприятие 8.3» құралдарын қолдану арқылы қолданбалы экономикалық міндеттерді орындау және экономикалық ақпараттық жүйелерді автоматтандыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Экономикадағы ақпараттық жүйелерді білетін және қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, экономикалық ақпаратты сақтау, талдау және өңдеу үшін өз білімдерін қолдана алатын мамандарды даярлау.
Міндет
 • жүйе теориясының негізгі ұғымдары, ақпараттық жүйелердің жіктелуі, кәсіпорынның ақпараттық технологияларымен танысу;
 • экономикалық ақпараттық жүйелердің, қызметтік және қамтамасыз етуші ішкі жүйелердің құрылымын меңгеру;
 • 1С:Предприятие платформасында экономикалық ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу дағдыларын игеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • қызметті автоматтандырудың бағдапламалық құралдары мен кәсіпорындарының ақпараттық технологиялары бойынша білімін көрсету;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • кәсіби қызметте ақпаратты алу, сақтау және өңдеу әдістері, тәсілдері мен құралдарын қолдану;
 • қолданушы ретінде 1С: Кәсіпорын платформасында ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу, басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті ақпараттар мен құжаттарды өңдеу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • ақпаратты өңдеу үшін экономикалық ақпараттық жүйелерді қолдану бойынша пайымдауды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • ұжымда жұмыс істеу, өз көзқарасыңызды қорғау, ақпараттық технологияларды экономикада қолданудың жаңа шешімдерін ұсыну.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • қажетті ақпаратты жинау, оны жүйелеу және жалпылау, алған білімдерін практикада қолдану.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Бизнес-қосымшаларды жылдам әзірлеу құралдары «1С Предприятие» жүйесі және мақсаты. Қолдану салалары. Технологиялық платформаның сипаттамасы және қолданбалы шешімдер
 • "1С Предприятие " жүйесінің архитектурасы Масштабталуы және өнімділігі. Иілгіштігі және икемділігі. Интерфейс. Интеграция. Бизнесті зерделеу құралдары. Басқа механизмдер. Деректер типі
 • Конфигурация объектілеріне шолу Конфигурация объектісі туралы түсінік. Объектілердің тағайындалуы. Объектілер қасиеттері
 • "Справочники (Анықтама)" конфигурация объектісі Тағайындалуы. Анықтама түрлері. Реквизит және кестелік бөлім. Элементтер мен топтар иерархиясы. Анықтамадағы иерархия. Анықтама формалары
 • "Құжат" конфигурация объектісі Тағайындалуы. Реквизит және кестелік бөлім. Құжат формалары
 • "Регистра сведений (мәліметтер регистрі)" конфигурация объектісі Тағайындалуы. Мерзімділігі мен жазу режимі. Мәліметтер регистрдің ресурсы мен өлшемі. Мәліметтер регистрінің жазбаларынан таңдау жасау
 • "Регистр накопления (Жинақтау регистрі)" конфигурация объектісі Тағайындалуы. Жинақтау регистрінің түрлері. Жазу режимдері. Регистратор. Құжаттың регистрге жүргізілуі.
 • "Отчет (есеп)" конфигурация объектісі Тағайындалуы. Сұраулар тілі. Деректерді жинақтау схемасы
 • Жүйелер теориясына кіріспе. Жүйелер және олардың негізгі қасиеттері. Жүйелердің жіктелуі: үлкен және кіші жүйелер, қарапайым және күрделі, ашық және жабық т.б. Күрделі жүйелердің даму кезеңдері. Жүйенің құрылымы мен құрылымы. Ақпараттық жүйелерге кибернетикалық тұрғыдан басқару жүйесі ретінде қарау.
 • Экономикалық объектілерді басқарудағы ақпараттық жүйелердің рөлі мен орны. Ақпараттық жүйелерге кіріспе. ЭАЖ негізгі түсініктері. кәсіпорындарың ақпараттық технологиялары.
 • Ақпараттық жүйелердің жіктелуі. Тапсырмалар құрылымдалу белігісі, функционалдық, басқару деңгейлері, автоматтандыру дәрежесі бойынша АЖ-нің жіктелуі.
 • Экономикалық ақпараттық жүйенің құрылымы. Функционалды ішкі жүйелер. Шағын жүйелермен қамтамасыз ету. ААЖ қолдау түрлері: ақпараттық, техникалық, математикалық, бағдарламалық қамтамасыз ету, АЖ ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз ету.
 • Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау. Экономикалық ақпараттық жүйелердің функциялары. Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау кезеңдері. ЭАЖ қолдану аясы. Деректер базасы, деректер базасы жүйесі. ДБЖ компоненттері.
 • ЭАЖ құру технологиялары. ЭАЖ өмірлік циклінің кезеңдері. SADT әдістемесі, CASE-технологиялар, RAD-технологиялар.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • "1С Предприятие" жаңа ақпараттық базаны құру Жаңа ақпараттық базаны құру, конфигутатор мен конфигурация бұтағымен (дерево) танысу. Ретке келтіруді "Предприятие" режимде қосу
 • Ішкі жүйелер (подсистемы) Ақпараттық базаның ішкі жүйелерін қосу. Конфигурация объектісінің атауы және синонимі. Қолданбаны шешімнің бөлу панельдері
 • Справочники (Анықтамалар) Қарапайым, иерархиялық, бағынышты анықтамаларды құру және мәліметтерді толтыру. Анықтама формаларымен жұмыс.
 • Документы (құжаттар) Құжаттарды құру. Деректердің әртүрлі типтерімен және типтерді қалыптастыратын конфигурация объектілерімен жұмыс. Құжаттар үшін әртүрлі формаларды құру және оқиғалар өңдеушісімен танысу
 • Регистр сведений (мәліметтер регистрі) Мерзімді мәліметтер регистрін құру және регистр функцияларымен жұмыс. Мәліметтер регистрі жазбаларынан таңдау
 • Регистр накопления (Жинақтау регистрі) Қалдық және айналым жинақтау регистрлерін құру және құжатты регистрге жүргізу. Жүргізу конструкторымен жұмыс
 • Есептер мен макеттер Қарапайым есептерді құру. Есептер тұрғызу схемасы мен есеп баптауларымен жұмыс. Құжаттардың баспалық формаларын тұрғызу
Негізгі әдебиет
 • М.Г. Радченко 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика.- Москва.: ООО «1С-Паблишинг», 2009 г.
 • А. П. Габец, Д. И. Гончаров Простые примеры разработки.- М.: ООО «1С-Паблишинг», 2008 г.
 • Латкина Л. П. Информационные системы предприятий. Основные объекты. Усть-Каменогорск,ВКГТУ,2010г,140с.
 • Информационные системы в экономике: Учебно-методический комплекс / Сост. Пашков П.М., Соболева И.А., Машегова А.Т., ГайковаЛ.В. – Новосибирск: НГУЭУ, 2006. – 146 с.
Қосымша әдебиеттер
 • А. И. Мишенин Теория экономических информационных систем. - М.:Финансы и статистика, 2000 г.
 • Усольцев А.А Информационные системы в экономике: Конспект лекций., Новокузнецк, Новокузнецкий филиал Томского политехнического университета, 2009. - 69 с.
 • Информационные системы в экономике : учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 402 с.