Оценка бизнеса и инноваций

Сипаттама: Оқытылатын пән бизнес және жаңашылдықты бағалаудың, инновациялық жетістіктерді іске асыруды ескере отырып бағалау қызметін реттеу туралы негізгі ұғымдарды қамтиды; жоғарыда келтірілген ақпаратқа, бизнесті және инновациялық бағалау әдістерін қолдануға қажетті ақша ағындарын уақытша бағалаудың есебін негізді түрде растайды. Қайта құрылымдау, инвестициялау, зерттеу нысанының құнын анықтауда бизнесті бағалау мен жаңашылдық ерекшеліктерін анықтайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Бизнесті бағалау және түрлі салалардың инновациялары бойынша білім кешенін қалыптастыру
Міндет
 • Осы зерттеу нысанындағы кәсіпорындар мен инновацияларды бағалайтын білімдер мен дағдыларды меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Кәсіпорынның құндылықтары мен әдістерін, кәсіпорынды бағалауға нарықтық және шығынды тәсілдерді және кәсіпорындағы инновацияларды білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Бизнестің және инновацияның құндылығын әр түрлі тәсілдермен және әдістермен анықтай білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Табыстарды, салыстырмалы және шығынды тәсілдерді пайдалануды негіздеуге, осы нысанды зерттеу және инновациялық нысанның нақты құнын негіздей білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Бизнесті және инновацияны бағалау бойынша жұмысты ұйымдастыру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Құқықтық, реттеуші және аналитикалық ақпараттармен жұмыс істеу дағдыларын игеру
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1 Бизнес құны мен жаңашылдықты бағалау жүйесін қалыптастыру негіздері.
 • 2 Бизнестің (кәсіпорынның) құнын және зерттеу нысанының жаңашылдықтарын бағалаудың әдіснамалық негіздері.
 • 3 Бизнестің (кәсіпорынның) құнын және зерттеу нысанының жаңашылдығын бағалау үшін ақпараттық база.
 • 4 Бизнес құны мен жаңашылдықты бағалаудағы тәуекел.
 • 5 Бизнесті бағалау және жаңашылдыққа көзқарастар.
 • 6 Уақыт бойынша ақша ағындарын бағалау.
 • 7 Бақыланатын және бақыланбайтын акциялар пакеттерінің құнын бағалау.
 • 8 Белгілі бір мақсаттар үшін бизнесті және жаңашлыдықты бағалау.
 • 9 Бизнестің (кәсіпорынның) құнын бағалаудың және жаңашылдықтың табыстық тәсілі: ақша ағындарын дисконттау әдісі.
 • 10 Бизнестің (кәсіпорынның) құнын бағалаудың және жаңашылдықтың табыстық тәсілі: пайданы капиталдандыру әдісі.
 • 11 Бизнесті бағалаудың және жаңашлыдықтың салыстырмалы әдісі: капитал нарығы әдісі (тең серіктестік).
 • 12 Бизнесті бағалаудың және жаңашылдықтың салыстырмалы тәсілі: мәміле әдісі және салалық коэффициент әдісі.
 • 13 Бизнес құнын бағалаудың және жаңашылдықтың шығындық тәсілі : таза актив әдісі.
 • 14 Бизнес құнын бағалаудың және жаңашылдықтың шығындық тәсілі: жойылу құны әдісі.
 • 15 Бизнестің (кәсіпорынның) құнын және жаңашылдықтың қорытынды бағалау кезінде алынған мәліметтермен келісу.
Негізгі әдебиет
 • 1 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. - М.: Проспект, 20015.
 • 2 Нейфельд Д.А. Малые инновационные предприятия: Научно-методическое пособие / Д.А. Нейфельд. – Новосибирск, 2014.
 • 3 Есипов В.Е. Оценка бизнеса. - СПб.: Питер, 20015.
 • 4 Ефимова О.В. Оценка бизнеса. - М.: Бухучет, 20016.
 • 5 Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса: Учебно-практическое пособие. - М.: Дело и Сервис, 2016.
 • 6 Оценка бизнеса / Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А.- М.: Финансы и статистика, 2016.
 • 7 Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. - Алматы, 2015.
 • 8 Коротков Э.М. Антикризисное управление. - М.: ИНФРА - М, 2015.
 • 9 Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия: М.: ИП Дашков и Ко, 2015.
 • 10 Гукова А.В., Аникина И.Д. Оценка бизнеса для менеджеров. - М.: Омега-Л, 2014.
 • 11 Щербаков В.А. и др. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). - М.: Омега-Л, 2015.
 • 12 Просветов Г.И. Оценка бизнеса: задачи и решения: Учебно-методическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2014.
 • 13 Куатова Д.Я. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Алматы: Экономика, 2011.
 • 14 Протасов В.Ф. Анализ деятельности предприятия: производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг. - М., 2013.
 • 15 Стоимость компаний: оценка и управление. 3-е изд., перераб. и доп. / Коупленд Т.И. и др. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2015.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)».
 • 2 Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.Ш., Дюсембаева З.К. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: «Каржы – каражат», 2014.
 • 3 Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2014.
 • 4 Слепов В.А. Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов / В.А. Слепов, Т.В. Шубина. – М.: ИНФРА-М, 2011.
 • 5 Попков В.П. Оценка бизнеса. Схемы и таблицы: Учеб. пособие для вузов / В.П. Попков, Е.В. Евстафьева. – СПб: Питер, 2014.
 • 6 Ольве Н-Г., Рой Ж., Ветгер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей. - М.: Вильяме, 2014.
 • 7 Пратг Ш., Фишмен Дж., Гриффит К. Руководство по оценке стоимости бизнеса. - М.: Квипто-Консалтинг, 2015.