Экономика устойчивого развития

Сипаттама: Пән студенттерде микро және макродеңгейлердегі шаруашылық қызметті жоспарлау кезінде, бизнес-жоспарларды әзірлеу кезінде табиғи жүйелердің экологиялық аспектілерін және мүмкіндіктерін есепке алу қажеттілігін түсінуді қалыптастырады. Экономиканың тұрақтылығы, тұрақты өсу қисығы, Жасыл экономика, сапа экономикасы, экологиялық-экономикалық залал, ластану мен табиғатты пайдаланудың ақылы болуы сияқты ұғымдар қалыптасады., экономика сапасы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Жасыл экономика саласында білім мен дағдыларды қалыптастыру
Міндет
 • 1) Экономиканың тұрақты даму тұжырымдамасын қалыптастыру. 2) Экономиканың орнықты дамуын бағалау және экономикалық өсу моделін анықтау дағдыларын меңгеру.3) Тұрақты экономикалық дамудың бағдарламалары мен стратегияларын әзірлеу дағдыларын қалыптастыру. 4) Жасыл экономиканы түсіну және оның құрылысы механизмін қалыптастыру. 5) Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың экономикалық механизмін түсінуін құру. 6) Экономиканың тиімділігін өнімнің, ресурстардың, қоршаған орта сапасының тәуелділігін түсінуді қалыптастыру. 7) Экономикалық даму мен экологиялық қауіпсіздік арасындағы ымыраға бару дағдыларын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Түсіну: - экономиканың тұрақты даму тұжырымдамалары және өсу модельдері; - экономикалық өсудің сапасын бағалау тәсілдері; - табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және экологиялық таза экономиканы құру қажеттілігі; - тұрақты жасыл экономиканы тұрғызу бағыттарында жаһандық үрдістері; - табиғатты тиімді пайдалану және табиғатты қоршаған ортаның экономикалық механизмі; - экономикалық өсімнің өнім сапасына, ресурстарға, қоршаған ортаға тәуелділігі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық аспектілерін және экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, қоршаған ортаны қорғау жобаларын экономикалық бағалауға, экологиялық компоненттерді ескере отырып, басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған стратегияны, бағдарламаларды және экономиканы дамытудың жоспарларын қалыптастыру үшін алынған білімді қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Кәсіпорын, өнеркәсіп, мемлекет экономикаларының тұрақтылығы дәрежесі туралы пікір қалыптастыру; экономикалық өсу сипаты туралы; қоршаған ортаны және табиғатты тиімді пайдаланудың экономикалық тиімділік механизмі туралы, менеджмент жолында,оның әртүрлі бағыттары мен салаларында, экологиялық құрамы есебі туралы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Экономикалық даму бағдарламалар, жоспарлар, стратегияларды және т.б. жасау кезінде экологиялық компонентін әртүрлі деңгейде талқылай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Бұл пәнді жеке тақырыптар бойынша қосымша әдебиеттерді оқып, ақпараттармен жұмыс істеу, қорытынды жасау: қаншалықты мемлекет, кәсіпорын, сала экономикасы тұрақты
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Адамзаттың жаһандық экологиялық мәселелері. Табиғи экожүйелер алаңын қысқарту. Атмосферадағы парниктік газдар шоғырлануының өзгеруі. Озон қабатының сарқылуы. Орман алаңын қысқарту. Шөлейттену. Жердің тозуы. Мұхит деңгейінің артуы. Биологиялық түрлердің жоғалуы. Суши суларының сапалы сарқылуы. Топырақтың, судың, атмосфераның және т. б. қалдықтармен ластануы.
 • Табиғи капитал және ұлттық байлық. Табиғи ресурстар және оларды пайдалану. Табиғи ресурстарды жіктеу.
 • Тұрақты даму концепциясы: мәні, принциптері, индикаторлары, экономикалық өсу қисықтары.
 • Жасыл экономика: түсінігі, сипаттамасы, принциптері, Даму бағыттары, құрылу мәселелері. Экономиканы экологияландыру.
 • Экологиялық заңнама: Қазақстан және халықаралық. Кодекстер: жер, Экологиялық, Орман Су, салық. Париж конвенциясы, Стокгольмдегі БҰҰ конференциясы, ЮНЕП, тұрақты даму тұжырымдамасын алғашқы қалыптастыру, Тұрақты даму жөніндегі Рио-де-Жанейродағы БҰҰ конференциясы және басқа да халықаралық және аймақтық конвенциялар. Халықаралық экологиялық құқықтың принциптері.
 • Экологиялық-экономикалық жүйе-тұрақты даму экономикасының басты объектісі: түсінігі, элементтері және олардың өзара байланысы, экологиялық-экономикалық жүйелердің модельдері және жіктелуі, Экологиялық нормалау. Өңір әлеуметтік-экологиялық-экономикалық жүйе ретінде. Өндірістік және табиғи әлеует. Экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты даму шарттары.
 • Қоршаған ортаны қорғаудың және табиғатты ұтымды пайдаланудың экономикалық механизмі: қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер, Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемдер, Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау, экологиялық залалды экономикалық бағалау.
 • Бизнес және тұрақты даму. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі. Тұрақты даму кәсіпорын қызметінің рентабельділігін арттыру көзі ретінде.
 • Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер: төлемақының базалық ставкалары ұғымы, су ортасын, атмосфераны, топырақты нормативтік және нормативтен тыс ластағаны үшін төлемдер есебі.
 • Табиғи ресурстарды: жер, су, жер қойнауын, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемдер.
 • Экологиялық залалды экономикалық бағалау.
 • Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау: мәні, мақсаты, тәсілдері мен әдістері, Табиғи ресурстар құнының түрлері.
 • Экологиялық жобаларды экономикалық бағалау: экологиялық жобалардың құрылымы, жобаның ақша ағындарын есептеу, қоршаған табиғи ортаны қорғауға инвестициялардың экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу.
 • Тұрақты даму саласындағы халықаралық ынтымақтастық: қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық конференциялар, конвенциялар, бағдарламалар, стратегиялар.
 • Тұрақты дамудың ұлттық тұжырымдамаларын әзірлеу бойынша жекелеген елдердің тәжірибесі.
Негізгі әдебиет
 • 1) Акимова Т. Основы экономики устойчивого развития: учебное пособие.-М.: Аспект Пресс, 2015. 2) Нежникова Е. Экономика качества: учебник. - М.: Дашков и Ко, 2018. 3) Дрогомирецкий И.И. Экономика природопользования.-М.: Юрайт, 2016. 4) Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие: учебное пособие.-М.: Инфра-М, 2016. 5) Новоселов А.Л. Экономика и управление природопользованием.-М.: Юрайт, 2019. 6) Каракеян В.И. Экономика природопользования. - М.: Юрайт, 2016.