Реинжиниринг бизнес-процессов

Сипаттама: Кәсіпорын қызметінің шешуші көрсеткіштерінде күрт жақсартуларға қол жеткізу үшін іскерлік процестерді түбегейлі қайта болжау және түбегейлі қайта жобалау қарастырылады. Менеджмент және информатика тоғысында пайда болған басқару ойының бағыттарын зерттейді. Бизнесті іргелі қайта құру әдістемесі. Бизнестегі революцияны зерттейді, оны құрастыруға және инженерлік міндетке айналдырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • қолданыстағы процесті қайта жобалау мүмкіндігін жүзеге асыру
Міндет
  • бизнес-процесті кәсіпорынды басқарудың құрамдас моделі ретінде зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • технологиялар трансферін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • үнемді өндіріс технологияларының инновациялық мазмұнын анықтай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • кәсіпорынды дамыту үшін мүмкін болатын бизнес-жүйелерді ұсыну.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ұйымның бизнес-процесін дамыту үшін алынған ақпаратты пайдалану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және одан әрі дамыту үшін пайдаланылатын модельдер жасау
Негізгі әдебиет
  • Логинова Н.А. Экономическая синергетика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 128 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
Қосымша әдебиеттер
  • Канатчинова А.К., Оспанов Х.А. Модернизация структуры производства промышленности РК. – Алматы: Гылым, 2014