Основы организации производства и логистики в электронном бизнесе

Сипаттама: Курста өндіріс пен логистиканы ұтымды ұйымдастыру туралы ұғымдар келтірілген. Өндірісті ұйымдастырудың ерекшеліктері және олардың басқарудағы экономикалық әдістерге әсері зерттелген. Өндірісті ұйымдастырудың және электрондық бизнес экономикасындағы логистикалық тәсілдің рөлі туралы түсінік қалыптасуда

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Электрондық бизнесте өндірісті ұйымдастыруда өнімді бөлу процесінің барлық кезеңдерінде материалдық және ақпараттық ағымдарды тиімді басқару туралы білім алу
Міндет
  • Кеңістіктегі және уақыттағы өндірістік процесті тиімді ұйымдастырудың рөлі мен принциптерін, электрондық бизнесті ұйымдастырудағы менеджменттің логистикалық тәсілінің ерекшеліктерін зерттеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өндірісті ұтымды ұйымдастырудың жалпы принциптерін және логистикалық қызметтің мәнін, сонымен қатар оның электронды бизнес экономикасындағы рөлін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Логистиканың негізінде өндірісті ұйымдастыруда жаңа технологияларды қолдана білу; сонымен қатар қазіргі жағдайда өндірістік жүйелердің тиімділігін бағалау әдістері
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Интеграцияланған логистикалық тізбекті құру кезінде айналым саласындағы материалдық ағындарды логистикалық оңтайландыру туралы кәсіби білімге ие болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қоғамдық байланыстар үшін электрондық бизнес кәсіпорындарының қызметін ұтымды ұйымдастыру туралы ақпаратты пайдаланыңыз, компанияның логистикалық менеджментінде құзыретті болыңыз
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби білімді жүйелі түрде жетілдіру, ғылыми және тәжірибелік негізде арнайы оқуды жетілдіру қажет
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • Электрондық бизнесті жүргізудегі өндірісті ұтымды ұйымдастырудың ерекшеліктері. Өндірісті ұйымдастырудың түрлері мен әдістері. Еңбекті ғылыми ұйымдастырудың негізгі бағыттары. Қазіргі Қазақстандағы логистиканың мәселелері мен дамуы. Логистиканың міндеттері мен функциялары. Электрондық бизнес кәсіпорындарындағы логистикалық қызмет. Материалды басқарудағы логистикалық тәсіл. Электрондық бизнесті басқарудағы экономикалық әдістер
Негізгі әдебиет
  • Фатхудинов Р. А. Организация производства: учебник – Москва: ИНФРА-М, 2011. 2. Аникин Б.А. Логистика: учебное пособие. - Москва: Проспект, 2015.
Қосымша әдебиеттер
  • Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие / Государственный университет управления. – Москва: Проспект, 2014. 2. Логистика производства: теория и практика: учебник / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев. – Москва: Юрайт, 2014.