Управление природными ресурсами в экономике

Сипаттама: Табиғи ресурстарды басқару қазіргі заманғы нарықтық экономикадағы қазіргі өзекті бағыт болып болып саналады. Ұлттық экономиканың шектеулі ресурстары жағдайында бұл пән табиғи ресурстарды тиімді басқарудың негізгі әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді, сондай-ақ Қазақстан экономикасының тұрақты дамуын қалыптастыру үшін қажетті экономика мен басқару саласында кәсіби қызметтің қосымша құзыреттіліктерін қамтамасыз етеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Экономикадағы табиғи ресурстарды басқару саласындағы білім мен дағдыларды қалыптастыру. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау механизмін басқару.
Міндет
  • Табиғи ресурстарды басқару және қоршаған ортаны қорғау негіздерін үйрену; экологиялық менеджмент жүйесінің даму мәселелері мен келешегін анықтау; жаратылыстану ғылымдары мен экологиялық экономиканы талдау; Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау және қоршаған ортаны қорғаудың қолданыстағы экономикалық механизмінің негізгі элементтерінің мазмұнын ашып көрсету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Экономикадағы табиғи ресурстарды басқару саласындағы зерттеулерге әдістемелік тәсілдерді біледі; қоршаған ортаны басқару негіздерін және қоршаған ортаны басқарудың және қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық механизмінің мәнін түсінеді; табиғи ресурстарды пайдалану үшін төлемдерді есептеудің теориялық негізіне ие
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Табиғи ресурстардың құнын бағалау; табиғи ресурстарды пайдалану үшін төлемдерді есептейді; қоршаған ортаны қорғау шараларының экономикалық тиімділігін бағалайды; қоршаған ортаны қорғаудың және табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың экономикалық механизмін іс жүзінде түсінеді; макро және микро деңгейде күрделі экологиялық және экономикалық мәселелерді шешеді;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Экономикадағы табиғи ресурстарды басқару мәселелері туралы пікірлері бар.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Табиғи ресурстарды және қоршаған ортаны басқаруды тәжірибелік дамыту және пайдалану туралы шаруашылық агенттермен (фирмалармен, кәсіпорындармен) байланыс орнатуға қабілетті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Экономиканың табиғи ресурстарын басқару бойынша сұрақтарға, ғылыми, құқықтық және мерзімді әдебиеттерді талдауға және дамытуға қабілетті.
Негізгі әдебиет
  • 1) Тонкопий М. С. Практикум по экономике природопользования. – Алматы: Экономика, 2009. 2) Тонкопий М.С. Экология и устойчивое развитие: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2010. 3) Упушев Е.М. Ресурсосбережение и экология: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2010. 4) Нестеров П.М. Экономика природопользования и рынок.- М, 2009. 5) Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. – М, 2009. 6) Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 7) Глушкова В.Г., Макар С.В. Экономика природопользования. – М.: Юрайт-Издат, 2013. 8) Экономика природопользования: учебное пособие / Малеева Т.В., Самусенко Е.А., Сагидолдина А.Ж. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2013.