Оценка бизнеса

Сипаттама: Оқытылатын пән бағалаудың, бағалау қызметін реттеудің негізгі түсініктерін қамтиды. Ол жоғарыда көрсетілген ақпарат пен бизнесті бағалау әдістері үшін қажетті ақша ағындарын уақытша бағалауды ескереді. Нақты экономикалық жағдайдың барлық факторларын ескере отырып, зерттеу нысанының құнын анықтайтын, бизнесті (кәсіпорынды) қайта құру, инвестициялау, жойылу кезіндегі бағалаудың ерекшеліктерін анықтайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Әртүрлі саладағы бизнесті бағалау жайлы кешенді білімді құрастыру
Міндет
 • Кәсіпорынды бағалау дағдыларын алу мен білімді меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Кәсіпорынның құнын бағалаудағы шығындық және нарықтық, табыстық тәсілдердің әдістері мен ұстанымдарын білу қажет
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Бизнес құнын әртүрлі тәсіл, әдістермен анықтай білу керек
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Шығындық және салыстырмалы, табыстық тәсілдерді қолдануды, нысанның қорытынды құнын келісуді негіздей білу қажет
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Бизнесті бағалау жұмысын ұйымдастыру білу керек
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Заңдылықтық, нормативті және аналитикалық ақпараттармен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру қажет
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1 Бизнес құнын бағалау жүйесінің қалыптасу негіздері.
 • 2 Кәсіпорынды бағалаудың әдіснамалық негіздері.
 • 3 Кәсіпорын құнын бағалаудың ақпараттық базасы.
 • 4 Бизнесті бағалаудағы тәуекел: түсінігі, жіктелуі, есеп.
 • 5 Бизнес құнын бағалаудың тәсілдері.
 • 6 Уақыт бойынша ақша ағындарын бағалау.
 • 7 Бақыланатын және бақыланбайтын акциялар пакеттерінің құнын бағалау.
 • 8 Белгілі бір мақсаттар үшін бизнесті бағалау.
 • 9 Бизнестің (кәсіпорынның) құнын бағалаудың табыстық тәсілі: ақша ағындарын дисконттау әдісі.
 • 10 Бизнестің (кәсіпорынның) құнын бағалаудың табыстық тәсілі: пайданы капиталдандыру әдісі.
 • 11 Бизнесті бағалаудың салыстырмалы әдісі: капитал нарығы әдісі (тең серіктестік).
 • 12 Бизнесті бағалаудың салыстырмалы тәсілі: мәміле әдісі және салалық коэффициент әдісі.
 • 13 Бизнес құнын бағалаудың шығындық тәсілі : таза актив әдісі.
 • 14 Бизнес құнын бағалаудың шығындық тәсілі: жойылу құны әдісі.
 • 15 Бизнестің (кәсіпорынның) құнын қорытынды бағалау кезінде алынған мәліметтермен келісу.
Негізгі әдебиет
 • 1 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. - М.: Проспект, 20015.
 • 2 Стоимость компаний: оценка и управление. 3-е изд., перераб. и доп. / Коупленд Т.И. и др. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2015.
 • 3 Есипов В.Е. Оценка бизнеса. - СПб.: Питер, 20015.
 • 4 Ефимова О.В. Оценка бизнеса. - М.: Бухучет, 20016.
 • 5 Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса: Учебно-практическое пособие. - М.: Дело и Сервис, 2016.
 • 6 Оценка бизнеса / Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А.- М.: Финансы и статистика, 2016.
 • 7 Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. - Алматы, 2015.
 • 8 Коротков Э.М. Антикризисное управление. - М.: ИНФРА, 2015.
 • 9 Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия: М.: ИП Дашков и Ко, 2015.
 • 10 Гукова А.В., Аникина И.Д. Оценка бизнеса для менеджеров. - М.: Омега-Л, 2014.
 • 11 Щербаков В.А. и др. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). - М.: Омега-Л, 2015.
 • 12 Просветов Г.И. Оценка бизнеса: задачи и решения: Учебно-методическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2014.
 • 13 Куатова Д.Я. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Алматы: Экономика, 2011.
 • 14 Протасов В.Ф. Анализ деятельности предприятия: производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг. - М., 2013.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)».
 • 2 Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.Ш., Дюсембаева З.К. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: «Каржы – каражат», 2014.
 • 3 Попков В.П. Оценка бизнеса. Схемы и таблицы: Учеб. пособие для вузов / В.П. Попков, Е.В. Евстафьева. – СПб: Питер, 2014.
 • 4 Ольве Н-Г., Рой Ж., Ветгер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей. - М.: Вильяме, 2014.
 • 5 Пратг Ш., Фишмен Дж., Гриффит К. Руководство по оценке стоимости бизнеса. - М.: Квипто-Консалтинг, 2015.
 • 6 Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2014.