Организация бизнеса

Сипаттама: Курста кәсіпкерлік пен бизнесті ұйымдастырудың теориялық аспектілері қарастырылған: кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық формалары, функциялары, бизнес жоспарлаудың ережелері мен принциптері, сонымен қатар кәсіпкерлік субъектілерді құру мен жұмыс істеудің практикалық мәселелері, Қазақстандағы кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламалары қарастырылған

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың мәні мен мазмұны, сонымен қатар кәсіпкерлік саласындағы практикалық қызмет туралы білім алу
Міндет
  • Шағын және орта бизнес саласындағы ұйымдастырушылық-экономикалық білімді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Бизнес-жоспардың ерекшеліктерін, кәсіпорынды құру кезеңдерін, сонымен қатар кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын біліңіз
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Шағын және орта экономикалық тиімді кәсіпорындарды ұйымдастыруды негіздеудің негізгі әдістерін біліңіз
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жеке кәсіпкерліктің артықшылықтарын бағалай білу, шағын бизнесті құру кезеңдерін сыни тұрғыдан талдай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қоғамдық қатынастар үшін бизнесті ұйымдастыру туралы ақпаратты пайдаланыңыз, бизнес-жоспар құруда сауатты болыңыз, Қазақстан Республикасындағы бизнестің даму тенденциялары мен проблемаларын біліңіз
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби білімді жүйелі түрде жетілдіру, ғылыми және тәжірибелік негізде арнайы оқуды жетілдіру қажет
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • Кәсіпкерлік және бизнес: түсінігі және негізгі түрлері. Қазіргі Қазақстандағы шағын кәсіпкерліктің мәселелері мен болашағы. Бизнес-жоспарды құру тәртібі мен әдістемесі. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. Кәсіптің жұмыс істеуі үшін жағдай жасау. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті ұйымдастырудың формалары. Шағын кәсіпорындар құру, өз ісін бастау жолдары. Менеджмент - бұл бизнесті ұйымдастырудағы маңызды сәт. Кәсіпорындарды құру және тарату тәртібі. Коммерциялық операцияларды ұйымдастыру және шағын бизнесті қаржыландыру
Негізгі әдебиет
  • Сейдахметова А.С., Елшибековой К.Ж. Предпринимательство. – Алматы: Экономика, 2010. 2. Предпринимательство: учебник / Под ред. М.Г.Лапусты - М.: ИНФРА-М – 2011.
Қосымша әдебиеттер
  • Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: учебник для ВУЗов - М.: ИНФРА-М, 2008.