Корпоративные информационные ресурсы и базы данных

Сипаттама: Корпоративті деректер базаларының құрамына кіретін деректер базаларын жобалаудың әдіснамалық және практикалық аспектілері меңгеріледі: пәндік аймаққа (бизнес-функциялар, басқару ағындары) зерттеу жүргізіледі және оның инфологикалық моделі тұрғызылады, архитектура ерекшеліктері қарастырылады, корпоративті деректер базасын логикалық жобалау мен әзірлеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • корпоративтік ақпараттық жүйелер саласында жүйелі білім алу және оларды жобалау, сондай-ақ деректер базасын әзірлеу және оларды КАЖ енгізу бойынша дағдылары бар, сондай-ақ корпоративтік деректер базасын жобалау кезінде пәндік саланы зерттеу және талдау әдістемесін меңгерген маманды дайындау.
Міндет
 • Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру бағдарламасымен, басқару объектілеріне ақпараттық-есептеу қызметін көрсетудің қазіргі жай-күйімен, бизнес қажеттіліктеріне бағытталған міндеттерді шешу үшін есептеу техникасы құралдарын енгізу перспективаларымен танысу;
 • ақпараттық үдерістерді талдау дағдысын алу;
 • корпоративтік ақпараттық жүйелерді, ресурстарды және корпоративтік деректер қорын іс жүзінде қолдануды дамыту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • ақпараттық жүйелерді, деректер базасын зерттеу және жобалау кезінде модельдеудің негізгі әдістері мен аспаптық құралдарын анықтау және корпоративтік ақпараттық жүйелерді жобалау пакеттерін қолдану, жобалауға арналған шығындарды бағалауды жүзеге асыру;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • практикада экономикалық ақпараттық жүйелер үшін корпоративтік деректер базасын жобалау негіздерін қолдану, сондай-ақ кәсіби бағдарланған ақпараттық жүйелерді жобалаудың, әірлеудің, талдаудың және сүйемелдеудің перспективалық ақпараттық технологияларын пайдалану;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • АКТ пайдалана отырып экономикалық қызметті моделдеу, алынған нәтижелерді талдау және түсіндіру;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • жеке қасиеттер мен кәсіби қызметте көшбасшылық дағдыларды іске асыру, орындаушылардың жеке топтарына басшылық ету дағдыларын көрсету отырып жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу қабілетін көрсету;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • кәсіби өсуге ұмтылу және ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдыларын алу, коммуникативтік тапсырмаларды шешу үшін пайдалану.
Негізгі әдебиет
 • Организация баз данных. В 2-х частях. Часть 1. Учебник, Гордеев С., Волошина В., Издательство Юрайт, Серия Профессиональное образование, 2019, ISBN 978-5-534-11626-7
 • Проектирование реляционных баз данных, Харрингтон Дж., Издательство, Лори, Год издания, 2019, ISBN 978-5-85582-401-8
 • Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2009
Қосымша әдебиеттер
 • Корпоративные информационные системы на базе 1С: Предприятие 8. Учебное пособие, Прометей, Год издания, 2020, ISBN 978-5-907244-00-9
 • Базы данных: Работа с распределенными базами данных и файловыми системами на примере MongoDB и HDFS с использованием Node.js, Express.js, Apavhe Spark и Scala. Мартишин С., Симонов В., Храпченко М. Учебное пособие, Издательство НИЦ ИНФРА-М, 2020 ISBN 978-5-16-015643-9
 • Питер Роб, Карлос Коронел Системы баз данных: проектирование, реализация и управление, 5-е издание, – BHV Санкт-Петербург, 2004 . -1040 с