Управленческий учет

Сипаттама: Басқару есебі кәсіпорын қызметінің ішкі басқару стратегиясы және тактикасын жасау үшін информациямен қамтамасыз етеді. Басқару есебінің өзіне тән айырықша белгілері, әдістері, тәсілдері және жүргізу принциптері бар. Ол экономикалық білімнің ерекше саласы болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Кәсіпорын, ұйымдардың менеджерлерін жоспарлау, бақылау, талдау және басқару шешімдерін қабылдау, ынталандыру жататын басқару қызметін жүзеге асыру үшін экономикалық ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.
Міндет
 • Студенттерді басқару есебін ұйымдастырудың отандық және шетелдік тәжірибесімен таныстыру, кәсіпорынның жеке жауапкершілік орталықтарының операциялық қызметін басқару сұрақтары бойынша студенттерге терең білімді қалыптастыру
 • Өнімнің (жұмыс,қызмет) өзіндік құнын калькуляциялаудың әдістері, бюджеттеу технологиясы, субъекті қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған экономикалық негізделеген басқарушылық шешімдерді қабылдап білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Басқару есеп жүйені ұйымдастыру принциптері мен құрамын білу
 • Басқару есептің тұжырымдамалары мен негізгі қағидаларын білу, соның ішінде шығындардың жіктелуін, өндірістік шығындар есебінің әдістерін және өнімнің өзіндік құнын есептеу калькуляциялау түрлерін
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Жұмыс тәжірибесінде басқару есебін ұйымдастыруды
 • Жоспарлау мен есепте өлшеудің біркелкі бірліктерін пайдалану
 • Тұтас субъект және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметтік нәтижелері мен шығынды бағалау және талдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Алғашқы және аралық деректерді жинау, өңдеу, тапсыру процесінде оларды сабақтастырып жиі пайдалану
 • Кәсіпорынның ішкі басқарушылық есептемесін дайындау
 • Басқарушылық есептемені талдау барысында алынған нәтижелерді экономикалық тұрғыдан бағалап, оларды кәсіпорынның жағдайын жақсартуға ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды жасау үшін пайдалану
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Топта жұмыс істеуге қабілетті, өз ой топшылауын сауатты дәлелдей алады, жаңа шешімдер ұсынады, келісім таба алады, өз ойын коллектив ойымен салмақтайды
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімдер алу машығын алады және білімін магистратурада жалғастырады.
 • Кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылады
Негізгі әдебиет
 • Вахрушина М.Д. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для вузов – Москва: Омега-Л, 2007.
 • Друри Колин. Управленческий и производствен-ный учет. Вводный курс: Учебник для студентов ву-зов. 5-е изд. Переработанное и дополненное – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
 • Кондраков Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие - Москва: ИНФРА-М, 2008.
 • Лысенко Д. В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Д. В. Лысенко. - М.: Инфра-М, 2009. - 477 с.