Финансовый контроль и аудит

Сипаттама: Қаржылық бақылау мен аудиттің теориясы мен тәжірибесінің негізгі мәселелері, оның функциялары мен принциптері, бақылау қызметін ұйымдастырудағы әдістері мен тәсілдері ашылады. Студенттерде аудиторлық қызметтің білім кешенін қалыптастырады, қаржылық бақылау және есеп саласында практикалық дағдыларды әзірлейді. Қаржылық бақылаудың мәні, функциялары және мәні қарастырылады. Бақылаудың түрлері мен формалары. Бақылау (ревизия) жүргізуді ұйымдастыру. Бақылау органдары мен субъектілері. Қаржылық бақылаудың нормативтік-құқықтық және ақпараттық негіздері. Кассалық-банк операцияларын, қорларды, есеп айырысуларды, ұзақ мерзімді активтерді, меншікті капиталды бақылау және тексеру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәннің мақсаты-студенттерге қаржылық және бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит негіздерін білу, оларды меңгеру бақылау тәсілдерін меңгеруге көмектеседі.
Міндет
 • қолданыстағы заңнамаға, стандарттарға, аудит принциптеріне, нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдарда оны жүргізу дағдылары мен техникасын алу
 • экономиканы басқару жүйесіндегі қаржылық бақылаудың рөлі туралы, субъектінің өндірістік-шаруашылық қызметіндегі бақылаудың мақсаты мен орны туралы нақты түсінік алу
 • Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есептің, қаржылық есептіліктің, қаржылық бақылау мен аудиттің ұйымдастыру-құқықтық базасын білу
 • бухгалтерлік есеп стандарттарын, Аудиттің халықаралық стандарттарын, Есеп қызметінің мазмұнын, оның тәсілдері мен әдістерін, мақсаттары мен оны жүзеге асыру тәсілдерін білу
 • есеп, бақылау, аудит саласында алған білімдерін іс жүзінде қолдана білу
 • қаржылық және бюджеттік ұйымдардың қаржылық жағдайын нығайту және сауықтыру, анықталған кемшіліктерді жою бойынша ұсынымдар әзірлеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • экономиканы басқару жүйесіндегі қаржылық бақылаудың рөлі туралы, субъектінің өндірістік-шаруашылық қызметіндегі бақылаудың мақсаты мен орны туралы түсінікке ие болу
 • қаржылық және бюджеттік ұйымдарда қаржылық бақылау мен аудиттің негіздерін зерделеу
 • Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есептің, қаржылық есептіліктің, аудиттің ұйымдастыру-құқықтық базасын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • бухгалтерлік есеп пен аудиттің халықаралық стандарттарын, қаржылық бақылаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалана білу
 • есеп, бақылау, аудит саласында алған білімдерін іс жүзінде қолдана білу
 • қаржылық және бюджеттік ұйымдардың бухгалтерлік есептілігіне сараптама мен талдауды жүзеге асыру, анықталған кемшіліктерді жою, қаржылық және бюджеттік ұйымдардың қаржылық жағдайын сауықтыру және нығайту бойынша ұсынымдар әзірлеу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • барлық экономикалық субъектілердің қаржылық қызметін бақылауды жүзеге асыруға қабілетті
 • ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту үшін қаржылық бақылау деректерін қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда кәсіби ортаға, икемді және мобиленге оңай бейімделуге қабілетті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа арнайы білім алу дағдыларын меңгерген
Негізгі әдебиет
 • О государственном аудите и финансовом контроле. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V ЗРК
 • Международные стандарты аудита
 • Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.
 • Абленов Д.О. Профессиональный аудит: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008. – 557 с.
 • Нурсеитов Э.О. Аудит: краткое руководство. - Алматы , TОО «Издательство LEM», 2007. – 220 с.