Государственно-частное партнерство в сфере инноваций

Сипаттама: Инновациялық саладағы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік қазіргі заманғы шындыққа сай келетін, елдің технологиялық, мүліктік және қаржылық әлеуетін арттыруға, ғылым мен инновациялар саласында мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігінің өсуіне ықпал ететін дамудың аса маңызды бағытын білдіреді. Бұл оқу пәні мемлекеттік-жекеменшік серіктестік саласындағы білімнің қалыптасуына, қазіргі кезеңде оны енгізу әдістеріне бағытталған; сондай-ақ мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобасын дайындау мен жүзеге асыру барысында туындайтын әлеуметтік қатынастардың жүйесімен және ерекшеліктерімен, соның ішінде мемлекеттік-жеке меншік серіктестіктің инновациялық қызметтегі шарттық міндеттемелерін орындау және тоқтату туралы түсінік береді.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің толық көрінісін, оны жүзеге асыру әдістерін, сондай-ақ мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобасын дайындау және іске асыру, инновация саласындағы мемлекеттік-жекеменшік серіктестік туралы келісім жасасу, орындау және тоқтату процесінде пайда болатын қоғамдық қатынастардың жүйесі мен ерекшеліктерін көрсетіңіз.
Міндет
 • МЖӘ міндеттерін, принциптерін, белгілерін, сондай-ақ МЖӘ қаржыландыру көздерін қарастыру
 • Мемлекеттік органдардың, шаруашылық жүргізуші субъектілердің және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктеріне қатысу нысандары, сондай-ақ олардың мәртебесінің ерекшеліктері туралы түсінік беру
 • Инновациялық, сондай-ақ арнайы экономикалық және индустриалды аймақтардағы мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктің ерекшеліктерін ашыңыз
 • Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік саласындағы мемлекеттік реттеудің мазмұнын ашыңыз
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті зерттеу үшін қолданылатын тұжырымдамалық негізді білу және түсіну. Мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктің экономикалық мазмұнын, сондай-ақ оның формалары мен механизмдерін білу және түсіну. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-жекеменшік серіктестік эволюциясының негізгі кезеңдерін білу. Инновация саласындағы мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобаларын іске асырудың тетіктерін дамытудың заманауи бағыттарын білу және түсіну. Инновация саласындағы МЖӘ реттейтін заңнама жүйесін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобаларын талдау, әзірлеу, ұсыну, сондай-ақ инновациялар саласында осы жобаларды іске асырудың әлеуетті мүмкіндіктерін іздеу және зерттеу дағдыларына ие болу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік саласына қатысты кәсіби мәселелерді шешкен кезде, олардың қызметін тиімді жүзеге асыру үшін бар фактілер мен оқиғаларды сауатты талдап, салыстырыңыз.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • МЖӘ саласындағы қатынастардың өзгеру себептерін, шарттары мен тенденцияларын түсіну; жобаларды талдау, әзірлеу, негіздеу және іске асыру процесіне қатысуға, кәсіпқойлық пен мақсаттылық қағидаттарына өз көзқарасын қорғауға қабілетті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кәсіби қызметте және магистратурада үздіксіз білім алу үшін қажет жаңа арнайы білім алу дағдыларына ие болу.
Негізгі әдебиет
 • Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.04.2019 г.)
 • Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.04.2019 г.)
 • Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.09.2018 г.)
 • Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 441 «Об утверждении перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации»
 • Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2017 года № 20 «О наделении полномочиями по реализации проектов государственно-частного партнерства»
 • Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 710 «Об утверждении перечня объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, в том числе в концессию»
 • Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 126-III «О проектном финансировании и секьюритизации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2018 г.)
 • Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2019 г.)
 • Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 167-III «О концессиях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.)
 • Джеффри Делмон. Государственно-частное партнѐрство в инфраструктуре. Практическое руководство для органов государственной власти.http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/3054991291044797591/public_private_partner.pdf
 • Innovative Public Private Partnerships: A Pathway to Effectively Solving Problems. Thomas A. Cellucci, U.S. Department of Homeland Security, 2010