Финансовое прогнозирование и бюджетирование на предприятии

Сипаттама: Кәсіпорындағы жоспарлау және болжау мәні. Жоспарлар және болжамдар түрлері. Жоспарларды құру әдістері. Қаржылық жоспарлау және болжаудың негізгі кезеңдері. Кәсіпорындағы бизнес-жоспарлау. Бюджет. Бюджеттендіру. Бюджеттік құрылым. Кәсіпорынның жиынтық бюджеті. Өнеркәсіптік кәсіпорын үлгісінде жиынтық бюджетті құру технологиясы. Жиынтық бюджеттің орындалуын талдау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Қаржылық болжау және бюджеттендіру жүйесі, оны ұйымдастыру және кәсіпорында жүргізу қағидалары, негізгі бюджеттер түрлері мен нысандары және оларды құру әдістемесі, кәсіпорындарда болжау мен бюджеттендіруді ұйымдастыру тәсілдері туралы білім беру, бюджеттендіруді басқарушылық технология ретінде өздігінен қолдануға дағдыландыру.
Міндет
  • қаржылық жоспарлау және бюджеттендірудің теориялық негіздерін зерттеу
  • қаржылық жоспарлауды ұйымдастырудың заманауи әдістерін зерттеу
  • басты бюджетті құру технологиясын және стратегиялық міндеттерді кейіннен бақылауын және талдауды іске асырылуын зерттеу
  • нақты басқару объектісінің ерекшеліктерінен шыға отырып, бюджетті өз бетінше құрудың тәжірибелік дағдылары мен икемдеріне ие болу
Негізгі әдебиет
  • Бюджетирование: шаг за шагом / Е.Добровольский [и др.]. - 2-е изд., доп. - СПб.: Питер, 2010. – 330 с.
  • Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс] : учеб. для студ. спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. Э. Керимов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 475 с.
  • Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. - 544 с.
  • Немировский И.Б., Старожукова И.А. Бюджетирование. От стратегии до бюджета — пошаговое руководство. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. —510 с.