Управление инновационной деятельностью

Сипаттама: Өндірісті басқару, басқаша айтқанда, өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы және нарықты ерттеу арқылы тұтынушылардың мұқтаждықтарын қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен жасалып қабылданады

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнін оқытудың мақсаты, пәннің құрылымы мен оның мәні, басқа пәндермен байланысы туралы толық және нақты теориялық білім беру және оны тәжірибеде қолдана білуді үйрету, яғни: - инновациялық менеджмент басқару процесі ретінде - инновациялық менеджмент пәні, принциптері мен әдістері;
Міндет
 • Басқарудың негізгі әдістерін білу; - ақпараттар мен коммуникацияларды пайдалану; - адам қорлары мен ішкі байланыстарды басқару; - кәсіпорынның нарықтағы бағдарын бағалау мен таңдау; - шешімдерді қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру; - басқару үрдісіндегі бағдарлау, жоспарлау және бақылау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жаратылыстану ғылымдары облыстық базалық білімдерін меңгіру (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) тәртібі, мәдени ойлау және ой-өрісіті кеңейту үшін жеке жоғарғы білімді қалыптастыру әлеуметтік, экономикалық, құқықтық)ғылымдары облысындағы білімдерге ие.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазақстан экономиканың заманауи басқарма талабына сәйкес, тәжірбиелік дағдылары мен теориялық білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Бизнес-үрдісінің басқару үшін ақпаратты қолдану мен сапалы әдістемелік талдау үшін және сандықты қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Басқару тиімділігін шығару нұсқасын негіздеу және жетілдіру; басқару қызметі саласы төңірегінде экономикалық арнайы әдістердің ақпараттарын талдау және негізін қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кәсіби қызмете осы білімдеріне суйене алу мен қоғам және ойлау, табиғи даму заңын түсінеді және біледі
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Инновацияны басқаруға кіріспе. Инновацияны басқару объектісі мен пәні, сондай-ақ қалыптасу тарихы, теориялық және қолданбалы аспектіде пәннің даму проблемалары мен тенденциялары қарастырылады.
 • Инновацияның табиғаты. Инновация, жаңашылдық және креативтілік ұғымы, инновациялық қызмет аспектісінде технологиялық платформа қарастырылады.
 • Инновацияның жіктелуі. Инновациялардың түрлері, атап айтқанда, өнімдік, үдерістік, ұйымдастырушылық, маркетингтік, сондай-ақ олардың дұрыс дифинициясының маңыздылығы негізделген.
 • Стратегиялық жоспарлау. Стратегия және тактика ұғымы, сондай-ақ ұйымның инновациялық әлеуетін барынша ашуға мүмкіндік беретін тиімді стратегиялық жоспарлау принциптері қарастырылады.
 • Инновацияларды басқару әдіснамасы. Инновациялық басқару әдіснамасы мен әдісі ұғымы қарастырылады және мазмұндалған материалды практикалық қолданудың принципті маңыздылығы негізделген.
 • Жаңалық идеяларының генерациясы. Жаңалықты генерациялау механизмі қарастырылуда. Шетелдік және отандық кәсіпорындардың тәжірибесі негізінде жаңашылдық идеяларын генерациялаудың неғұрлым перспективалы тәсілдері және олардың ерекшеліктері ұсынылған.
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстары. Кәсіпорында инновацияны басқару аспектісінде ҒЗТКЖ механизмі қарастырылуда.
 • Өндірістік кезең. Кәсіпорынның инновациялық қызметі аспектісінде технологиялық-өндірістік кезеңдегі жұмыстың нюанстары қарастырылады.
 • Ұйымдастыру жобалары. Кәсіпорынның инновациялық қызметі аспектісінде ұйымдастыру үрдісінің принциптері қарастырылады.
 • Инновациялық жобаларды басқаруды ұйымдастыру. Инновациялық жобаларды жүзеге асыру барысында тиімді басқаруды ұйымдастырудың өзекті принциптері мен тәсілдері қарастырылады.
 • Инновацияларды басқарудағы маркетингтік қызмет. Маркетингтік коммуникациялардың әсері және олардың инновациялық жобаларды жетілдіру үдерісіндегі маңыздылығы қарастырылады.
 • Жаңа өнімді коммерцияландыру және нарыққа шығару. Инновациялық өнімді қолданбалы қолдану мәселесі, сондай-ақ дайын инновацияларды коммерцияландырудың дәйекті тетіктерінің қажеттілігі қарастырылуда.
 • Инновациялық қызметтің тиімділігі. Экономикалық әлеует және әзірленетін инновациялық шешімдердің экономикалық тиімділігін есептеу мәселесі қарастырылуда. Экономикалық тиімділікті есептеудің дискретті тәсіліне ерекше назар аударылады.
 • Инновация экономикасы. Венчурлық қаржыландыру, өндіріс бюджетін оңтайландырудың қазіргі заманғы технологиялары, инновациялық жобаның кірістері мен шығыстарының құрылымы мәселелері қарастырылады. ҚР инновациялық қызметті мемлекеттік және құқықтық реттеудің нюанстары сипатталған.
 • Инновацияны басқарудағы адам факторы. "Инновацияларға қарсылық" феномені, ҒЗТКЖ персоналына қатысты еңбекті ынталандыру және инновативтілік мәселелері қарастырылады
Негізгі әдебиет
 • 1 Назарбаев Н.А. Лекция «Казахстан на пути к обществу знаний» \Казахстанская правда 16.09.2012. 2 З а к о н «О государственной поддержке инновационной деятельности » на 30.03.2009 с изменениями. 3 Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию республики казахстан на 2010 – 2014 годы 4 Программа индустриально-инновационного развития РК на 2003 – 2015гг. 5 Вертакова Ю.В, Симоненко Е.С. Управление инновациями. Теория и практика_Уч. Пособие, 2008 -432с 6 Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2011. – 304 с.14. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 2009 – 526 с.