Финансы предприятия

Сипаттама: Кәсіпорынның қаржылары, қаржылық механизмі, қаржы ресурстарының пайда болуы, қаржыландырудың сыртқы көздерін тарту, оларды бөлу мен пайдалануда, сонымен қатар өндірістік негізгі қорлармен айналым қаражаттарының қалыптасуымен өнімді (жұмыстар мен қызмет көрсету) өндіру процесінде пайда болатын ақшалай қатынастарын сипаттайтын теориялық курс.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Кәсіпорын қаржыларын ұйымдастыру, жоспарлау және тиімді басқаруда, компанияның нарықтық құнын арттыру және қаржылық тұрақтылыққа жетуде студенттердің теориялық және тәжірибелік дайындығын қамтамасыз ету
Міндет
 • Кәсіпорын қаржыларының маңызын, ұйымдастыру принциптерін, функцияларын, қаржы жүйесіндегі мемлекеттің ролін, кәсіпорындардың қаржылық қатынастарын теориялық және тәжірибелік түрде негіздеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Кәсіпорын қаржыларының мағынасы мен ролі туралы, кәсіпорындағы ұаржыны ұйымдастыру қағидалары туралы білу
 • Кәсіпорынның негізгі қаржы көздерін, оларды орналастыру тәртібі мен бағытын, қаржылық жағдайын бағалау санатын, ұалыптастыру тәртібін , түсімдерді бөлу мен қолдануды, ақша қорлары мен капиталды пайдалануды білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қаржылық шешімдерді қабылдау қызметінде алдында тұрған нақты мәселелерді шешу қабілеті
 • Қабылдаған тәжірибелік білімдерін қаржы ұйымдарында қолдана алу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау, қаржылық жоспарлар мен болжаулар жасау
 • разрабатывать и принимать решения финансового характера, соответствующую целям предприятия и стадии его жизненного цикла
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Коммерциялық ұсыныстар жасау білу. Бекітілген нысандар бойынша есептемелерді дайындау. Топта жұмыс істеуге қабілетті, өз ой топшылауын сауатты дәлелдей алады, жаңа шешімдер ұсынады, келісім таба алады, өз ойын коллектив ойымен салмақтайды
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімдер алу машығын алады және білімін магистратурада жалғастырады. Кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылады
Негізгі әдебиет
 • Финансы предприятий: пособие / С. Е. Витун, А. И. Чигрина. – Гродно: ГрГУ, 2010. – 305 с.
 • Финансы предприятий: учебное пособие / М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина. – Москва: Альфа–Пресс, 2009. – 638 с.
 • Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий): учебник. – Москва: Дашков и К°, 2011. – 539 с.
 • Колчина Н. В. Финансы организаций (предприятий): учебник. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2009. – 382 с.
 • Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учебное пособие / А. Д. Шеремет, А. Ф. Ионова. – Москва: Инфра–М, 2009. – 478 с.