Математика в экономике

Сипаттама: Сызықты және векторлық алгебра элементтері; аналитикалық геометрия элементтері; математикалық талдауға кіріспе; бір және көп айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері. Бұл бөлімдерді білу экономикадағы, жоспарлаудағы және болжаудағы практикалық міндеттерді шешудің модельдері мен әдістерін терең игеруге мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Экономикадағы математика» пәнін оқытудың мақсаты:Студент пәннің негізгі ұғымдары туралы білімдерді меңгере отырып, ілімдердің және негізгі формулалардың дәлелдеулерін, шексіз аз шамаларды салытыру теориясын ұғып –түсініп, экономикалық есептерді шешу үшін қажетті функциялар теориясының математикалық аппараты қолданылатын практикалық есептерді шеше білу керек
Міндет
  • «Экономикадағы математика» пәнін меңгергеннен кейін пән бойынша негізгі іргелi ұғымдар жүйесін, , әдістер мен процедураларды білу; математикалық тіл мен математикалық символиканы меңгеру, математикалық модельдеу туралы түсінікке ие болу; схемаларды, кестелерді түсіну, ауызша материалды математикалық өрнектерге түрлендіру; нақты құбылыстар мен процестердің математикалық моделін құра білу, математиканың қолданбалы аспектілері туралы түсінікке ие болу;-есептерді шешу логикасын және нәтиженің маңыздылығын бағалау, ойлау мәдениетін қалыптастырып шығармашылық қызмет тәжірибесіне қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Интеллекталды дамыған және сыни ойлай білетін экономистің жеке тұлға ретінде қалыптасуына қажетті математика саласындағы базалық білімдермен қаруланған.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Дәстүрлі әдістер негізінде математикалық әдістерді қолданып, экономикалық үлгілердің аналитикалық есептеулерін жүргізеді.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Математикалық әдістерді пайдалана отырып, басқару шешімдерін тиімділігін бағалап, бизнес-тәуекелдерді анықтап, бизнес тиімділігін талдай алады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Тиімді өз көзқарасын дұрыс қорғап, жеке және командада пайдаланылатын математикалық әдістер экономикалық мәселелерді шешу үшін жұмыс жасап, жаңа шешімдер ұсынады; командасы үшін өз пікірін және олардың санасып, пікірін жүзеге асыруға қабілеті бар.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Болашақ қызметі үшін қажетті негізгі білім мен магистратурада, үздіксіз білім дағдылары толықтыру мен жаңаруын меңгеріп, экономиканың ғылыми-зерттеу саласында математикалық әдістерді қолданады.
Негізгі әдебиет
  • 1. Н.Ш.Кремер, Высшая математика для экономистов - М. : ЮНИТИ, 2009. - 471 c , 2. В.И.Малыхин. Высшая математика. Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов. М.: «ИНФРА-М», 2006г. 3. Хисамиев Н.Г., Тыныбекова, С. Д., Конырханова А.А., Математика. Учебное пособие. 1 часть–Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2006. 8 Хисамиев Н.Г., Тыныбекова, С. Д., Конырханова А.А., Математика. Учебное пособие, 2 часть–Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2006. - 237 с., 3. Гусятников П.Б., Резниченко С.В.Векторная алгебра в примерах и задачах. М.: Высш. школа, 2008г.,4. Тыныбекова С. Д., Рахметулина Ж.Т., Конырханова А.А. «Теория вероятностей и математическая статистика в вопросах и задачах» Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2012. - 121 c.