Информационные системы учета

Сипаттама: Курс кәсіпорындардың ақпараттық есеп жүйелерін құрудың жалпы мәселелеріне, компьютерлік бухгалтерлік есепке алуға, бухгалтерлік есепті автоматтандырудың бағдарламалық құралдарын талдауға арналған. Бухгалтерлік ақпараттық жүйелердің негізгі мүмкіндіктері мен даму тенденциялары, бухгалтерлік есепті автоматтандыру бойынша бағдарламалық өнімдердің түсінігі, мәні мен жіктелуі және т. б. қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Студенттерді ақпараттық есептің негіздеріне, кәсіпорындағы ақпараттық жүйелердің рөліне және кез-келген ұйымдық-құқықтық нысанындағы кәсіпорындарда есепті жүргізуге, есеп саласындағы бағдарламалық өнімдерімен жұмыс істеу дағдыларына үйрету.
Міндет
 • Ақпараттық есеп жүйелерін құру бойынша теориялық және тәжірибелік негіздерін оқу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ақпараттық жүйелердің даму тенденцияларын және негізгі мүмкіндіктерін білу
 • Кәсіпорындардағы есепті ұйымдастыруда ақпараттық технологиялырдың рөлін білу
 • Бухгалтерлік есепті автоматтандыру бойынша бағдарламалық өнімдерінің түсініктерін, мәнін және сыныптамасын білу
 • Бухалтерлік есеп міндеттемелер кешенін ұйымдастырушылық, ақпараттық және техникалық қамсыздандыру ерекшеліктерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Меңгерген білімі қәсіпқой қызметінде есептің түрлі бөлімдеріндегі бухгалтерлік есепте қолдану
 • Ақпараттық технологияларды қолдану сфераларының сан-алуандығы туралы, қазіргі кездегі бухгалтерлік жүйелердің даму тенденциялары туралы түсінік болу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Басқарудың жедел, тактикалық және стратегиялық міндеттемелерін шешу үшін есеп операцияларды арнайы бағдарламалық өнімдердің қолданумен дұрыс орындай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Есеп процесінде коммуникативті міндеттерді шешу үшін заманауи техникалық құралдарды және ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіпқой қызметін жүзеге асыру үшін, оқуды магистратурада жалғастыру үшін білім деңгейін кеңейту және жаңғырту дағдыларына ие болу
Негізгі әдебиет
 • Патрушина С.М. Информационные системы в бухгалтерском учете: Учебное пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ». Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2013. – 368с.
 • Голкина Г.Е. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М., 2014. – 78с.
 • Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета: Учебник. – Спб., 2017.
 • Шуремов Е.Л., Умнова Э.А., Воропаева Т.В. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета, анализа, аудита: Учебное пособие для вузов. – М.: Перспектива, 2016
 • Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита. –М.: Омега-Л, 2014