Бухгалтерский учет

Сипаттама: Пән кәсіпорынды басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есептің рөлі мәселелерін қарастырудан бастап, бухгалтерлік есептің негізгі концепциялары мен принциптерін, бухгалтерлік балансты, шоттар жүйесін және қос жазбаны, жүйелі есепті қарастырудан бастап, шаруашылық жүргізуші субъектінің ағымдағы және ұзақ мерзімді активтері, міндеттемелері мен капиталы мәселелеріне ауыса отырып, бухгалтерлік есептің негіздерін үйренуге мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Қолданыстағы ұлттық және халықаралық стандарттарға, бухгалтерлік есеп принциптеріне, нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу дағдылары мен техникасын меңгерген мамандарды даярлау.
Міндет
 • -экономиканы басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есептің рөлі туралы, субъектінің өндірістік-шаруашылық қызметіндегі бухгалтерлік есептің мақсаты мен орны туралы нақты түсінік алу; - Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп, Қаржылық есеп берудің ұйымдастыру-құқықтық базасын білу; - бухгалтерлік есеп стандартын, есеп қызметінің мазмұнын, оның тәсілдері мен әдістерін, мақсаты мен оны жүзеге асыру тәсілдерін білу; -қолданыстағы стандарттарға, бухгалтерлік есеп принциптеріне, нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдарда есеп жүргізу дағдылары мен техникасын алу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің негізгі тұжырымдамалары мен принциптерін түсінуді көрсету
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • алынған білімді ұлттық және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есеп объектілерін түгендеу және құжаттаманы ұйымдастыру үшін қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • қойылған міндеттерге сәйкес қаржы-экономикалық ақпаратты өңдеу үшін құрал-саймандарды таңдай білу, бухгалтерлік есепті жүргізудің дұрыстығы туралы пікірлерді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда кәсіби ортаға, икемді және мобиленге оңай бейімделуге қабілетті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа арнайы білім алу дағдыларын меңгеру
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Ұйымды басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік есептің тарихи аспектісі. Басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есептің жалпы сипаттамасы. Бухгалтерлік есептің функциялары мен міндеттері. Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есепті нормативтік-заңнамалық реттеу.
 • Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі. Бухгалтерлік есеп принциптері. Бухгалтерлік есептің пәні мен объектілері. Бухгалтерлік есеп әдісі және оның элементтері.
 • Бухгалтерлік баланс. Бухгалтерлік баланстың рөлі мен мәні. Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны. Бухгалтерлік балансқа шаруашылық операциялардың әсері.
 • Шоттар жүйесі және қос жазба. Бухгалтерлік есеп ұғымы. Бухгалтерлік шоттардың құрылымы мен мазмұны. Белсенді және пассивті шоттар. Қос жазба әдісі. Шот корреспонденциясы. Бухгалтерлік сым. Синтетикалық және аналитикалық шоттар және олардың өзара байланысы.
 • Бухгалтерлік есепте құжат айналымын ұйымдастыру. Бастапқы бухгалтерлік құжаттардың рөлі мен маңызы. Құжаттардың міндетті деректемелері. Құжаттарды жіктеу. Құжат айналымы. Бухгалтерлік есеп регистрлері және олардың жіктелуі.
 • Учет денежных средств и инвестиций. Понятие денежных средств и их эквивалентов. Учет денежных средств в кассе. Учет денежных средств на текущем расчетном счете. Формы безналичных расчетов и их характеристика. Определение, виды и классификация инвестиций.
 • Учет дебиторской задолженности. Понятие дебиторской задолженности, ее виды: торговая и не торговая. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Способы учет сомнительной дебиторской задолженности и методы ее оценки. Учет дебиторской задолженности работников. Учет авансов выданных.
 • Учет запасов. Классификация, виды и оценка запасов. Методы оценки запасов. Оценка запасов по себестоимости и возможной чистой стоимости реализации запасов. Учет и документальное оформление.
 • Учет долгосрочных активов. Основные средства, их классификация и оценка. Документальное оформление и учет движения основных средств. Понятие износа. Методы начисления амортизации. Нематериальные активы, их классификация и оценка. Документальное оформление, учет поступления и выбытия нематериальных активов. Учет износа нематериальных активов.
 • Учет обязательств организации. Определение, виды и классификация обязательств. Учет займов: банковских и коммерческих. Учет налоговых обязательств. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет начисления, удержаний и выплаты заработной платы.
 • Учет капитала и резервов. Понятие и элементы капитала. Порядок формирования уставного капитала и его учет. Неоплаченный капитал. Учет нераспределенной прибыли. Учет формирования и использования резервного капитала.
 • Учет доходов и расходов. Понятие и классификация доходов и расходов. Учет доходов и расходов по основной и неосновной деятельности. Признание и учет расходов периода. Учет финансовых результатов и использования прибыли.
 • Подготовка и представление финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале. Сущность пояснительной записки. Требования к составлению финансовой отчетности. Профессиональное суждение о финансовой отчетности.
Негізгі әдебиет
 • Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007, № 234 (с изменениями и дополнениями на 01.01.2020 г.).
 • Типовой план счетов (Приказ Министра финансов РК от 2 октября 2018 года № 877.
 • Кабылова Н.К. Бухгалтер (Основы бухгалтерского учета): учебник / Н. К. Кабылова, Ш. А. Доспалинова, Е. Н. Оразалинов. - Астана: Фолиант, 2011. - 372 с.
 • Назарова В.Л. Бухгалтерский учет. Учебное пособие - Алматы: Экономика, 2011.
 • Проскурина В.П. Бухгалтерский учет от азов до баланса, практическое пособие. - Алматы. «LEM», 2012.
Қосымша әдебиеттер
 • Приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015г., № 241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета»
 • Миржакыпова С.Т., Аппакова Г.Н. Основы бухгалтерского учета. Учебное пособие для вузов – Алматы, «Издательство Экономика», 2009. – 186 с.
 • Поринг Л.А. Практикум по теории бухгалтерского учета: учеб. пособие / Л. А. Поринг. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2010. - 68 с.