Предпринимательская статистика

Сипаттама: Пәнде бизнесте ресурстардың әртүрлі түрлерін пайдаланудың тиімділігін сипаттайтын статистикалық көрсеткіштер қарастырылады, оларды білу кәсіпкерлік қызметте белсенді және екпін жағдайында аса маңызды мәнге ие болады. Негізгі қорларды, айналым қорларын, Еңбек ресурстарын, өнім сапасын, рентабельділікті, қаржылық нәтижелерді, қаржылық және экономикалық тұрақтылықты, шығынсыздықты, кәсіпкерлік тәуекелді пайдаланудың тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер зерделенеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Экономикалық қызметтің әртүрлі түрлерімен статистикалық қатынастарды көрсету, аналитикалық ойлауды дамыту
Міндет
  • Студенттерге теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру оның үш кезеңінде статистикалық зерттеулер жүргізу: материалдарды топтау және қысқаша сипаттау; құбылыстың жай-күйі туралы және оның даму заңдары туралы қорытынды алу үшін статистикалық көрсеткіштерді өңдеу; техникалық, экономикалық және әлеуметтік-экономикалық өмірдің бұқаралық құбылыстарының сандық жағын олардың орны мен уақытының нақты жағдайында сапалы мазмұнымен ажырамас байланыста зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қоғамда кездесетін әлеуметтік маңызы бар проблемаларды және процестерді талдай алады және олардың болашақ дамуын болжамдайды
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңыздылығын түсінеді; ақпарат алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістері мен құралдарын иеленеді
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Түрлі ақпарат көздерінен ақпаратпен жұмыс істей алады
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ол ойлау мәдениетіне ие, ақпаратты қорытуға, талдау жасауға, қабылдауға, мақсаттарды қоюға және оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін тиісті математикалық аппаратураны және құралдарды қолданыңыз
Негізгі әдебиет
  • 1 Эндрю Ф. Сигел. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2016. 2 Шестаков, А.В. Предпринимательская деятельность / А.В. Шестаков. - М.: Дашков и К`, 2016 - 264c. 3 Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика: Учеб. Пособие. – М.: Инфра-М, 2015. 4 Экономическая статистика / Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: Инфра-М, 2015.