Микро-макроэкономика

Сипаттама: Микроэкономика бұл ресурстардың шектелген жағдайында шешімдерді ұтымды қабылдау туралы ғылым, онда жекелеген экономикалық субъектілердің, атап айтқанда тұтынушылар мен фирмалардың мінез-құлқы зерттеледі. Макроэкономика жұмыссыздық, баға деңгейі, экономикалық циклдер, ұлттық кіріс, салық-бюджет және қаржы-несие саясаты сияқты агрегаттық көрсеткіштерді қарастырады.

Кредиттер саны: 7

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Микроэкономика және макроэкономика саласында білімді қалыптастыру, экономикалық пәндердің әдістемелігімен танысу, экономикалық талдаудың теориялық аспектілерін меңгеру, графикалық талдау әдістерін меңгеру, практикалық пәндерді оқыту үшін база құру.
Міндет
 • кәсіпорынның, салалардың және нарықтардың негізгі категорияларын, даму заңдылықтарын зерттеу;
 • экономиканың кез келген саласында қолданылатын талдау әдістерін, тәсілдерін дербес қолдану үшін негізгі микроэкономикалық процестерді зерттеу әдіснамасын оқыту;
 • жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс, өндіріс факторлары, тұтыну, жинақ, инвестиция, макроэкономикалық тепе-теңдік сияқты негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің әдіснамасын пайдалана отырып, қазіргі макроэкономикалық талдауды қабылдау дағдыларын меңгеру;
 • экономикалық-математикалық үлгілердегі аналитикалық айнымалылардың өзара байланысына сүйене отырып, нақты жағдайларды талдау дағдыларын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • микро және макро деңгейде қазіргі экономиканың қызмет ету заңдылықтарын жүйелі түсінуді көрсету;
 • микро және макроэкономика және қолданбалы экономикалық пәндердің негізгі түсініктері мен құралдарын меңгеру;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • микро-макро деңгейде экономикалық құбылыстарды, үдерістер мен институттарды талдау әдістері тапсырмаларын шешу үшін қолдану;
 • леуметтік-экономикалық үдерістер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистиканың деректерін түсіндіру;
 • әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін анықтау;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық құралдарды таңдауды жүзеге асыру;
 • жағдайларды сипаттау негізінде стандартты теориялық үлгілерді құру;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • нарықтық экономика жағдайында тұтынушылар мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқын оқыту процесінде коммуникативтік қабілеттерін пайдалану;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • микроэкономикалық және макроэкономикалық міндеттерді дербес шешу үшін экономикалық ақпаратты өз бетінше іздеу дағдысы болу
 • кәсіби қатынас және мәдениетаралық дағдысы болуы тиіс
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Микроэкономиканың пәні мен әдісі, сұраныс, ұсыныс және нарықтық тепе-теңдік. Микроэкономика пәні. Ресурстардың шектеулілігі және өндірістік мүмкіндіктерді баламалы таңдау мәселесі.
 • Тұтынушылық мінез-құлық және сұраныс теориясы. Икемділік түсінігі. Пайдалылық мәні мен функциясы. Жалпы және шекті пайдалылық.
 • Кәсіпорын, өндіріс және ұсыныс игіліктер. Өндірістің мәні мен факторлары. Өндіріс технологиясы. Өндірістің "шығындар" және "шығындар" ұғымдарының арақатынасы.
 • Фирманың әр түрлі нарықтық құрылымдардағы тәртібі. Нарықтық құрылымдардың жіктелуі. Жасалған бәсекелестіктің белгілері. Монополист-фирманың тәртібі. Монополистік бәсекелестік жағдайындағы және олигополия жағдайындағы фирманың мінез-құлқы
 • Өндіріс факторларының нарығы. Еңбек нарығы. Капитал нарығы. Жер нарығы.
 • Жалпы тепе-теңдік және экономикалық тиімділік. Жалпы тепе-теңдікті талдау. "Нарықтың құлауы" және мемлекеттік реттеу қажеттілігі.
 • Экономиканы талдауға макроэкономикалық көзқарас. Макроэкономиканың пәні мен әдісі. Экономикадағы істерді бағалау мәселелері. Макроэкономиканың нақты көрсеткіштері.
 • Жалпы макроэкономикалық тепе-теңдік. Жиынтық сұраныс және оның құрамдастары. Жиынтық ұсыныс. AD-AS моделі.
 • Классикалық және кейнсиандық үлгілерде өндірістің тепе-тең көлемі. Тауар және ақша нарықтарындағы тепе-теңдік. IS-LM моделіндегі негізгі айнымалылар және теңдеулер. IS және LM қисықтарын шығару.
 • Монетарлық саясат, фискалдық саясат. Монетарлық саясаттың мәні мен мақсаты. Бюджеттік-Салық саясатының мәні мен мақсаты.
 • Макроэкономикалық динамика. Капиталдың жинақталуы және экономикалық өсу. Экономикалық циклдер.
 • Бюджеттік тапшылық және мемлекеттік борыш. Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы. Мемлекеттік бюджеттің шығыстары. Мемлекеттік борыш және оны қаржыландыру тәсілдері. Мемлекеттік борыштың себептері.
 • Төлем балансы және валюталық бағамдар. Төлем балансы және оны құру принциптері төлем балансының құрылымы. Валюталық жүйе және валюталық бағам.
 • Халықаралық сауда және сауда саясаты. Валюталық жүйе және валюталық бағам Сатып алу қабілетінің паритеті Қысқа мерзімді кезеңдегі номиналды және нақты валюта бағамының арақатынасы
Негізгі әдебиет
 • Журавлева Г.П., Экономическая теория. Микроэкономика. - М.: ИНФРА-М, 2017г, 440с.
 • Маховикова Г.А. Микроэкономика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г.А.Маховикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 281 с.
 • Лукманова, И.Г. Микроэкономика: Учебник для бакалавров / И.Г. Лукманова, Е.В. Нежникова, М.В. Чаруева и др. - М.: АСВ, 2013. - 292 c.
 • Слобцов, И.А. Микроэкономика. Макроэкономика (для бакалавров) / И.А. Слобцов, О.В. Шашкова. - М.: КноРус, 2013. - 472 c.
 • Тарануха, Ю.В. Микроэкономика (тесты, графические упражнения, задачи): Учебное пособие / Ю.В. Тарануха; Под общ. ред. А.В. Сидорович. - М.: ДиС, 2013. - 208 c.
 • Тарасевич, Л.С. Микроэкономика: Учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. - М.: Юрайт, 2013. - 543 c.
 • Чеканский, А.Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учебник / А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова. - М.: Проспект, 2016. - 688 c.
 • Агапова, Т.А. Макроэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 560 c.
 • Аносова, А.В. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина. - М.: Юрайт, 2013. - 521 c.
 • Бланшар, О. Макроэкономика: Учебник / О. Бланшар. - М.: ГУ ВШЭ, 2015. - 653 c.
 • Вымятнина, Ю.В. Макроэкономика в 2 ч. часть 2: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А. Пахнин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 198 c.
 • Гусейнов, Р.М. Макроэкономика: Учебное пособие для бакалавров / Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина. - М.: Омега-Л, 2014. - 254 c.
 • Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций: Учебник / Г.П. Журавлева. - М.: Дашков и К, 2016. - 920 c.
 • Розанова, Н.М. Макроэкономика. продвинутый курс в 2 ч. Часть 1: Учебник для магистратуры / Н.М. Розанова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 283 c.
Қосымша әдебиеттер
 • Тиссен, Е.В. Микроэкономика: Индивидуальное поведение и стратегическое взаимодействие участников рынка: Учебное пособие / Е.В. Тиссен, И.А. Борисов. - М.: Флинта, 2016. - 92 c.
 • Киреев, А.П. Международная Микроэкономика: Учебник / А.П. Киреев. - М.: МО, 2013. - 72 c.
 • Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: Учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 463 c.
 • Мэнкью, Н. Макроэкономика. / Н. Мэнкью. - СПб.: Питер, 2013. - 560 c.
 • Поляков, В.В. Макроэкономика (для бакалавров) / В.В. Поляков, Р.К. Щенин. - М.: КноРус, 2013. - 320 c.