Организация и оценка бизнеса

Сипаттама: Бұл пән өндірістік басқару тиімділігін арттыру саласында басқару шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді; ұйымды дамытудың бизнес-жоспарын әзірлеуде; кәсіпорындарды қайта құру (тарату, біріктіру, бөлу және т.б.); егер оның бір немесе бірнеше қатысушысы кәсіпкерліктен шығатын болса, ұйымның ағымдағы нарықтық құнын оның өзара немесе толық сатып алуы немесе сатылуы жағдайында айқындау; акционерлерден акцияларды сатып алған кезде; ұйымның несиелік қабілеттілігін анықтау және т.б.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Бизнестің түрлі салаларында бизнесті ұйымдастыру және бағалау туралы білімдер кешенін қалыптастыру
Міндет
  • Білімдерін, бизнес дағдыларын және іскерлік бағалауды меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Кәсіпорындарды және бизнес-ұйымдарды бағалауда кірістердің, нарықтық және шығынды тәсілдердің принциптері мен әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Бизнестің ұйымдық-дұрыстығын және бизнестің құндылығын түрлі тәсілдермен және әдістермен анықтау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Кірістерді, салыстырмалы және шығынды тәсілдерді пайдалануды негіздей отырып, нысанның нақты құнын анықтау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Бизнесті ұйымдастыру мен бағалаудың дұрыс жолдарын анықтай білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Құқықтық, реттеуші және аналитикалық ақпараттармен жұмыс істеу дағдыларын игеру
Негізгі әдебиет
  • 1 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. - М. : Проспект, 20015. 2 Есипов В.Е. Оценка бизнеса. - СПб.: Питер, 20015. 3 Ефимова О.В. Оценка бизнеса. - М.: Бухучет, 20016. 4 Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса: учебно-практическое пособие. - М.: Дело и Сервис, 2016. 5 Оценка бизнеса / Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А.- М.: Финансы и статистика, 2016.