Основы маркетинга

Сипаттама: Пән тыңдаушылардың нарықтағы жұмыс әдістерін қоса алғанда, маркетинг жүйесі туралы түсінігін қалыптастыруға, тұтынушылардың сұраныстарын өзіне пайдалы қанағаттандыруға арналған. Маркетинг құралдары қарастырылады: маркетингтік зерттеулер, тұтынушыларды саралау және мақсатты нарықты таңдау, нарықтағы тауарларды стратегиялық жоспарлау және позициялау, сондай-ақ маркетинг жоспары және тауарлардың өмірлік циклі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • мәні, басқа пәндермен байланысы туралы толық және нақты теориялық білім беру және оны тәжірибеде қолдана білуді үйрету, яғни: - инновациялар маркетингi басқару процесі ретінде - инновациялық маркетингi пәні, принциптері мен әдістері;
Міндет
 • - инновациялық маркетингi мәні, мақсаттары және міндеттері; - инновациялық маркетингi теориялық негізі мен дамуы; - басқару еңбегі мен басқару қызметінің табиғатын түсіну;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жаратылыстану ғылымдары облыстық базалық білімдерін меңгіру (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) тәртібі, мәдени ойлау және ой-өрісіті кеңейту үшін жеке жоғарғы білімді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазақстан экономиканың заманауи басқарма талабына сәйкес, тәжірбиелік дағдылары мен теориялық білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Бизнес-үрдісінің басқару үшін ақпаратты қолдану мен сапалы әдістемелік талдау үшін және сандықты қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • басқару тиімділігін шығару нұсқасын негіздеу және жетілдіру; басқару қызметі саласы төңірегінде экономикалық арнайы әдістердің ақпараттарын талдау және негізін қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кәсіби қызмете осы білімдеріне суйене алу мен қоғам және ойлау, табиғи даму заңын түсінеді және біледі
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Экономические предпосылки возникновения и развития маркетинга.
 • Маркетинговые исследования и система маркетинговой информации нятие системы маркетинговой информации, ее роль и необходимость. Понятие, цели, объекты и методы маркетинговых исследований.
 • Маркетинговая среда Понятие маркетинговой среды. Составные части маркетинговой среды: микросреда, макросреда
 • Поведение потребителей на рынке Понятия «потребность», «потребитель», «покупатель», «покупательский рынок». Личные потребности потребителей: абсолютные и относительные потребности.
 • Сегментирования рынка и позиционирование товара
 • Товар в системе маркетинга Понятие товара. Конкретный продукт, расширенный продукт, обобщенный продукт. Классификация товаров и услуг.
 • Товарная политика маркетинга Товарные стратегии. Разработка нового продукта.
 • Ценовая политика маркетинга Понятие цены и роль в системе маркетинга.
 • Сбытовая политика в маркетинге Определение канала распределения, его значение и функции. Уровни каналов распределения и их структура.
 • Коммуникативная политика в маркетинге Понятие системы коммуникации. Комплекс маркетинговых коммуникаций.
 • Реклама в системе маркетинга Роль и значение рекламы в системе маркетинга. Виды рекламы.
 • 12 Планирование в системе маркетинга Общие концепции планирования маркетинга. Виды и типы маркетинговых планов.
 • 13 Стратегическое планирование Стратегическое планирование: понятие, роль и этапы. Программа фирмы.
 • Международный маркетинг. Содержание понятия «международный маркетинг». Роль и значение международного маркетинга.
 • Маркетинг услуг и некоммерческой деятельности Услуги в современной экономике. Факторы, влияющие на развитие рынка услуг
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • НЕТ
Негізгі әдебиет
 • Гранецкий В.Н., Рахимбердинова М.У. Маркетинг - УК-ВКГТУ .
 • Верстакова Ю.В, Симоненко Е.С. Управление маркетингом. Теория и практика_Уч. Пособие, 2008 -432с
 • Котлерт Ф. Маркетинг менеджмент – СПб.: Питер, 2011. – 304 с.
 • П. Моррис Маркетинг по джунглям бизнеса - М.: Из-во Махаон, 2012 - 104с.
 • Голубков Е.П. Основы маркетинга. Учебнтк - М.:МИздательство "Финпресс" 1999 - 656с.
Қосымша әдебиеттер
 • Мочадо Р. Маркетинг для малых предприятий. – СПб: Питер Паблишинг, 2005. – 288с.
 • Панкрухин А.Л. Маркетинг. – М.: Издательство «Омега-Л», 2017. - 656с.
 • Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие / Под ред. В.Е.Хруцкого. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2014.
 • Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. - М.: Экономика, 2010. – 336с.