Международная экономика

Сипаттама: Аталмыш пән заманауи экономикалық қатынастар жайлы студенттердің көзқарасын қалыптастыруға, мемлекеттер арасындағы экономикалық қатынастар саласындағы жүріп жатқан процесстер мен үрдістерді талдау дағдысына ие болуға мүмкіндік береді. Курс заманауи экономикалық теория жүйесіндегі халықаралық экономика мәселелерін, яғни, тауарлар мен өндіріс факторларының халықаралық қозғалысын, заманауи валюталық құрылымдардың қызмет етуін, халықаралық қаржы нарықтарын қарастырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Студенттердің халықаралық экономика саласындағы білім, шеберлік, дағды және құзыреттілік кешенін қалыптастыру
Міндет
  • Пәнінің негізгі оқыту бөлімдерінің мазмұнын оқып-білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Әлемдік экономиканың экономикалық процесстері мен құбылыстарының заңдылықтары мен серпінін бәледі және түсінеді
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Халықаралық экономикалық қарым-қатынастар тәжірибесінде білімі мен түсінігін қолданады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Халықаралық экономикалық саясат саласындағы пайымдаулар қалыптастырады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • «Экономика» мамандығы бойынша халықаралық экономика саласындағы білімдер, дағдылар мен құзыреттерді жүзеге асырудағы коммуникативтік қабілеттікті қолданады
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметін бағалау дағдыларына ие. Әлемдік тауар нарықтарындағы экономикалық жағдайды талдай біледі.
Негізгі әдебиет
  • 1. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. – М., 2007. 2. Киреев А. Международная экономика в 2-х ч. - М: 2013 г. 3. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. – М.: Международные отношения, 2016 – 488 c. 4. Буглай В., Ливенцев Н. Международные экономические отношения. М., 2015. 5. Гурова И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. М., 2015 г. 6. Международные экономические отношения. (Под ред. Р.Е.Елемесова). Алматы, 2011 г. 7. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. Алматы, 2018 г. 8. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика и международные экономические отношения. М., 2012 г. 9. Шимко П.Д. Международная экономика. Практикум. Ростов-на-Дону, 2014 г.