Паблик рилейшинз

Сипаттама: Курсты оқып-үйрену барысында біз заманауи PR жобалары мен бағдарламаларын іске асырудың ерекшеліктерін, олардың басқару қатынастарын қабылдаудағы есептерін қарастырамыз. Паблик рилейшнз моделі. Әлеуметтік маркетинг паблик рилейшнз және маркетинг әрекетінің қорытындысы. Қызметтің негізгі бағыттары. Паблик рилейшнз бен пропаганда арасындағы айырмашылық. Әлеуметтік корпоративтік міндеттеме.Фирмалық стиль: жасау мен қолдану ерекшеліктері. Ақпаратпен қатынас механизмдері. Тұтынушылар әрекеті: анықтау, мазмұны, түсініктемесі. Тұтынушылар әрекетіне факторлардың әсері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • қоғамдық қатынастарды ұйымдастыру тұжырымдамасы туралы білім беру
Міндет
  • студенттерге бизнесте және саясатта қоғамдық қатынастардың кейбір әдістерін және технологияларын игеру мүмкіндігін беру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • қоғамдық қатынастардың негізгі дамуын, теориясы мен тәжірибесін білу; PR, жарнама, БАҚ саласындағы қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттардың негізгі ережелері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • серіктестермен диалог орнату мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • қоғамдық қатынастардың негізгі дамуын, теориясы мен тәжірибесін білу; PR, жарнама, БАҚ саласындағы қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттардың негізгі ережелері
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • іс-шараларды ұйымдастыруға, ақпараттық ағымдарды басқаруға, қоғамдық пікірді зерттеуге арналған құралдарға қатысты
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • оқуға қабілеттілігін дамыту, әртүрлі көздерден ақпаратты табу және талдау мүмкіндігі; проблемаларды шешу; зерттеу дағдыларын дамыту
Негізгі әдебиет
  • Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. - М., 2012. Блэк С. Введение в связи с общественностью. - М., 1998. Богданов В.В., Геллер И.С. Введение в специальность «Связи с общественностью». - Новосибирск, 2009.