Международный маркетинг

Сипаттама: өндірісті басқару, басқаша айтқанда, өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы және нарықты зерттеу арқылы тұтынушылардың мұқтаждықтарын қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • мәні, басқа пәндермен байланысы туралы толық және нақты теориялық білім беру және оны тәжірибеде қолдана білуді үйрету, яғни: - инновациялар маркетингi басқару процесі ретінде - инновациялық маркетингi пәні, принциптері мен әдістері;
Міндет
  • - инновациялық маркетингi мәні, мақсаттары және міндеттері; - инновациялық маркетингi теориялық негізі мен дамуы; - басқару еңбегі мен басқару қызметінің табиғатын түсіну;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • знать общие принципы и особенности маркетинга в сфере международной торговли
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • уметь выполнить анализ потенциала рынка, организовать продвижении новых товаров на международном рынке
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • уметь выполнить анализ потенциала рынка, организовать продвижении новых товаров на международном рынке
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в сфере маркетинга международной торговли
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • владеть методами анализа привлекательности и экономической эффективности международных х рынков
Негізгі әдебиет
  • 1 Конурбаева, Гранецкий В.Н., Рахимбердинова М.У. Маркетинг, УК-ВКГТК, 2016 - 252с. 2. Вертакова Ю.В, Симоненко Е.С. Управление маркетингом. Теория и практика_Уч. Пособие, 2008 -432с 3.Котлерт Ф. Основы маркетинга – СПб.: Питер, 2011. – 304 с.4. П. Моррис Маркетинг по джунглям бизнеса