Торговый маркетинг

Сипаттама: Трейд маркетинг сауда жүйесін қалыптастыру элементі. Трейд маркетинг әдістері мен құралдары. Трейд маркетингтің акциялары. Тұтынушы әрекетіне басқару бабы. Тұтынушы әрекетіне заманауи басқару бабтары. Заманауи супермаркетингтердегі сату ынталандыру мехнизмдері. Ассортиментерді басқару мехнизмдері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Кәсіби жұмыста дағыдыларды тәжірбие жүзінде іске асыру және өңдеу.
Міндет
  • Трейд маркетингтің негізгі бағыттарын ғылыми және қолданбалы маркетинг құралы ретінде қарау. Трейд маркетинг құралдарын қолдану негізінде шаралардың бағалау эффектілерін оқыту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Экономиканы жарһандану жағдайында маркетингтік қағидаларды жүзеге асыруда білімдерді меңгерген.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Нарықты болжау мен меңгеру әдісетрі туралы білім жүйесін игерген.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Бизнес процесстерді басқарудағы кезінде ақпаратты қолдану мен талдаудың сапалық сандық әдістерін қолдануға қабілетті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Іскерлік этика негізінде маркетингтік басқару және экономикалық тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби қызметте қоғам және табиғат дамуының заңдылықтарын білу және түсіну.
Негізгі әдебиет
  • Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». – Казахстанская правда, 1993, 23 февраля. Ильин В.И.Поведение потребителей. Краткий курс.–СПб:Издательство«Питер», 2000г. Янх. Грдон. Маркетинг партнерских отношений. – СПб.: Питер, 2001г. Применение различных схем лояльности для предприятий торговли: Пособие/ Компания "АйТи". _М.: 2008.