Электричество и магнетизм

Сипаттама: "Электростатика"," тұрақты ток"," Магнетизм"," электромагниттік индукция құбылысы"," Максвелл теңдеулері","айнымалы ток тізбектері". Бұл бөлімдерді баяндау орта мектеп физикасының тиісті курстарын дамыту және тереңдету болып табылады. Векторлық Алгебра және дифференциалдық есептеудің математикалық аппараты қолданылады. Электр және магнит өрістерінің сипаттамалары; оларды есептеуге мүмкіндік беретін заңдар, электр және магнит құбылыстарының байланысын растайтын құбылыстар қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • студенттерді пәннің негізгі ұғымдарымен таныстыру, пәннің негізгі заңдарын есептерді шешуде қолдану дағдыларын қалыптастыру, студенттердің механикалық детерминизм аясында тұрақты физикалық дүниетанымын қалыптастыру, механика және молекулалық физика саласында пайда болатын физикалық мәселелерді шешу әдістерін табу және талдай білу.
Міндет
  • Пәннің міндеттеріне классикалық электродинамиканың негізгі заңдарын оқу, типтік физикалық есептерді шешу әдістерін меңгеру, физикалық экспериментті жүргізу әдістерін меңгеру кіреді. Студент өлшеу нәтижелерін өңдеу дағдыларын меңгеруі керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • классикалық және қазіргі электродинамиканың физикалық теорияларының негізгі ережелері және олар базаланатын эксперименталды фактілер; классикалық және қазіргі электродинамиканың іргелі ұғымдары, заңдары мен модельдері; электрлік және магниттік жүйелерді зерттеу және есептеу әдістері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Табиғаттағы және техникадағы физикалық құбылыстарды түсіндіру үшін электродинамика заңдарын қолдану, сапалық және сандық физикалық есептерді шешу; Математикалық талдау әдістерін пайдалана отырып, курстың негізгі бөлімдері бойынша типтік есептерді шешу; физикалық шамаларды өлшеуді жүргізу, эксперимент нәтижелерін түсіндіру және өңдеу. оқу және анықтамалық әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу; кәсіби қызмет мәселелерін талдау және шешу кезінде физикалық заңдарды қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ойлау мәдениетін білу, ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсатқа жету жолдарын таңдау қабілеті; ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді және анық құра білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • әріптестермен кооперацияға, ұжымда жұмыс істеуге дайын болу; кәсіби қызметте пәннің негізгі заңдарын қолдануға, теориялық және Эксперименталды зерттеу әдістерін қолдануға дайын болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • курстың мәселелері бойынша ақпаратты іздеу және алмасу әдістерімен; типтік физикалық есептерді шешу әдістерімен; физикалық өлшеулерді жүргізу әдістерімен; физикалық эксперимент жүргізу кезіндегі қателікті дұрыс бағалау әдістерімен
Негізгі әдебиет
  • СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. –М.: Физматлит, 2000. 2. Иродов И.В. Задачи по общему курсу физики. –М.: Физматлит, 2001. 3. Плотников А.Л. Телелекции по физике. – ВКГТУ, 2010 4. Трофимова Т.И. Курс физики. –М.: Высшая школа, 2003. 4. Методические указания к лабораторным работам по физике. –Усть-Каменогорск: УКСДИ, 1989-2005. 5. Новодворская Е.М., Дмитриев Э.М. Методика проведения упражнений по фи-зике во втузе. –М.: Высшая школа, 1981. 6. Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. –М.: Высшая школа, 2003. Примечание: указанные списки основной и дополнительной литературы име-ются в фонде библиотеки университета.