Теоретические основы теплотехники

Сипаттама: «Жылу техникасының теориялық негіздері» курсын игерген студент күйдің орнықтылығын талдайтын термодинамикалық әдістерді және термодинамикалық жүйелердегі процесстеррдің бағытталуын, заттардың термодинамикалық қаситетін , айналымдағы және тең күйдегі термиялық және калоритті күйі параметрлерінің өзгерісінің есептеу әдістерін, және де негізгі теориялық жағдайларды, жылу массалық айырбасталу процессінің дәлдік және жуықтап есептелулерді білуі тиіс.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің оқытылу мақсаты: Студенттерге термодинамиканың негізгі заңдарымен, күштік жылу қондырғылар айналымы мен термодинамикалық процесстердің қазіргі замануи талдауын және есептеу әдістерін, жылу масса айырбасталу процессінің ілгері заңдары туралы және талдау әдістерін кең ауқымда уйрету, жылуэнергетикалық және жылутехникалық қондырғылар мен жуйелердің сипаттамаларын практикалық турде өндірту.
Міндет
  • Пәннің міндеті болып табылады Термодинамикалық жүйедегі заттардың термодинамикалық қаситетін , айналымдағы және тең күйдегі термиялық және калоритті күйінің параметрлерінің өзгерісінің есептеу әдістерін, және де негізгі теориялық жағдайларды, жылу массалық айырбасталу процессінің дәлдік және жуықтап есептелулерді уйрету болып табылады
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жылу техникасының теориялық негіздері бойынша теориялық білім алу, күйдің тұрақты анализініңтермодинамикалық әдістерді меңгеру мен қатар процестердің термодинамикалық жүйелердегі бағытын анықтау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • таза заттарды және қоспалардың термодинамикалық күйін анықтай білу, және олардың термодинамикалық процесстерде өзгеруі; физика- химиялық процесстерің тұжырымдау үшін термодинамиканың заңдарын және негізгі жағдайларын қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жылу энергетикалық процесстерде өтетің жылу техникалық процесстерді анализдеу, жылу техникасының заңдарын мен әдістері негізінде жылутехникалық жүйелердің парметрлерін жобалау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Интернационалдық және халық аралық пәндер бойынша кешенді есептерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жылу техникасының заңдылықтары негізінде өндірістік участоктарында жылу технологиялық процесстері бойынша құжаттарды жетілдіре білу
Негізгі әдебиет
  • 1. Кудинов В.А., Карташов Э.М., Стефанюк Е.В. Теплотехника. Учебное пособие. - М.: - Абрис, 2012 г. 2. Далсвен Т., Борисова Н.Г., Семенова Л.А. Научно-технические проблемы теплоэнергетики и теплотехнологии. Энергоаудит в зданиях: Введение методы и инструменты: Учебное пособие. – Алматы: АИЭС, 2009. – 111 с. 3. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для вузов/ О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, И.В. Яковлев и др.: под.ред. А.В. Клименко. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 424 с. 4. Меркулов, М. В. Теплотехника и теплоснабжение геологоразведочных работ : учеб. пособие / М. В. Меркулов, В. А. Косьянов. - Волгоград : Ин-Фолио, 2009. - 261 с. 5. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче – М.: Энер-гия, 1975 г. – 280 с.