Основы эксплуатации энерготехнологического оборудования и систем

Сипаттама: Пәндерді оқу барысында жылуэнергетикалық станциялардың жалпы көрсеткіштері, қазіргі заманғы энергетикалық жүйелердің жұмыс режимдері, электр жүктемелерінің графикасы және олардың негізгі сипаттамалары, энергетикалық жүйелердің сипаттамасы қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Арнайы курстың мақсаты - жылуэнергетикалық жабдықтар ЖЭО ұтымды режимдерін дұрыс техникалық пайдалану негіздері мен әдістері туралы білім алу ұтымдылық осы саладағы соңғы ғылыми жетістіктерімен электр тиеу және жылумен жабдықтау тұтынушылардың шыңдары мен алқап өтіп, қауіпсіз, апатсыз жұмыс істеуін және жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді
Міндет
  • Пәні мәселелеріне келесе сұрақтар жатады: жылу электр станцияларының, электр жүйесі жұмыс жағдайлары мен ЖЭО сипаттамалары электр жүктемелер кестесін әсері туралы білім алу, ЖЭС бекітілген және айнымалы режимдерін зерттеу, режимiн және экономиканың ішкі және сыртқы факторлардың әсерін зерттеу, жылу электр жабдықтарын пайдалануға басқару құрылымын түсіну, ЖЭС пайдалану;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өлшеулер мен байқаулар жүргізу, және шолулар, баяндамалар мен ғылыми мақалалардың жасау үшін деректер дайындау, ғылыми-зерттеу сипаттамаларын құру. Жылуэнергетикалық қондырғылардың, құрылғыларының және агретаттарының, сонымен қатар жүйелерінің сынақ , реттеу және қолдану әдістемесін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Сілтеме әдістемеге сәйкес стандартты автоматтандырылған жобалауды техникалық тапсырмаға сәйкес стандартты әдістер бойынша есептеулерді орындауға қабілетті болу; Жылу электр жабдығының режимді карталарын әзірлеу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Экологиялық қауіпсіздікті өндірісте сақтау, өндірісте энерго-ресурс қорғау іс-шараларына және экоқорғау шараларын іске асыру жобаларына қатысу. Қоршаған ортаға энергиясының зиянды факторлардың әсерін азайту бойынша шараларды әзірлеу мүмкіндігі болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жұмыс орнын техникалық қамтамассыз ету, технологиялық өндіріске, техникалық қауіпсіздік нормаларымен және өндірістік санитарияға сәйкес технологиялық құрылғыларды орналастыру,
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өндірістік аудандарда технологияық үдерістерді менеджмент сапасына сайкес құжаттарды дайындау және экологиялық, энергетикалық қауіпсіздікті қадағалау, өндірісте знерго және ресурс қорғау шараларын жобалап , іске асыру. Жылуэнергеткалық қондырғылардың нормативтик және нақты көрсеткіштеріне талдау және есеп жүргізу
Негізгі әдебиет
  • 1.Иванов В.А. Режимы мощных паротурбинных установок М.: Энергия, 1971. –279с. 2.Прокопенко А.Г., Мысак И.С. Стационарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС. –М.: Энергоатомиздат, 1990. –317с. 3. Гиршфельд В.Я., Князов А.М., Кулиуов В.Е. Режимы работы и эксплуатации ТЭС М.: Энергия, 1980.-286 с. 4. Рыжкин В.П. Тепловые электрические станции. М.: Энергия, 1976, -46с. 5. Качан А.Д. Режимы работы и эксплуатация тепловых электрических станций. М.: Высшая школа, 1978. –288 с.