Проектирование ТЭС

Сипаттама: Жобалаудың негізгі тенденциялары, жобалау процесін оңтайландыру. Жобалаудағы негізгі нормативтік-техникалық құжаттар. Жылу электр станцияларының (ЖЭС) негізгі типтері, олардың тағайындалуы, орналасу шарттары және параметрлері, энергетикалық қондырғылардың принциптік схемалары және оларды есептеу әдістері, ЖЭС технологиялық схемалары, сондай-ақ ЖЭС жұмыс процесіндегі жылудың шығындары туралы білім алады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Жылу электр станцияларын пайдалану және жобалау негіздерімен міндеттерді қою мен шешу, өндірістік кәсіпорындардың жылу энергетикалық жүйелерінің қызметі, құрылымы, жалпы принциптері туралы білімді студенттердің игеруі
Міндет
  • Берілген пәнді оқу нәтижесінде студент білуі қажет: - жылу электр станцияларының негізгі түрлері, олардың тағайындалуы, параметрлер мен орнату шарттары. - жылумен қамту жүйелерінің жылу жүктемелерін есептеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ЖЭС жобалау негізгі әдістері мен тәсілдерін, ЖЭС негізгі нормативті -техникалық құжаттарын және есептеу әдістерін білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Стандартты автоматизация жобалау құралдарын техникалық тапсырмаға сәйкес нусқаулық әдістемелермен есеп жургізу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ЖЭС - да жобалауда техникалық қауіпсіздікті сақтау, энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқорғау шараларын құрып, іске асыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ЖЭС-на есептеулер жүргізгенде топта жұмыс істей білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • ЖЭС жобалау, стандарттарды уақтылы жүзеге асыру ерекшеліктер мен техникалық құжаттаманы өзгертуге дайын болу
Негізгі әдебиет
  • 1. СНиП РК 2.04 – 01-2001. Строительная климатология. Издание официальное. Комитет по делам строительства. МЭиТ РК Алматы, 2002. 2. Справочник по накладке и эксплуатации водяных тепловых сетей./И.Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж идр./ - М.: Стройиздат, 1991. 3. СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. Нормы проектирования. – М.: Строительный институт теплового проектирования, 1987. 4. Теплоснабжение: Учебник для ВУЗов /З.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. Марков и др./ - М.: высшая школа, 1980. 5. Справочник по теплоснабжению и вентиляции / Под редакцией Щекина./ - Киев: Будивельник, 1976. 5.Иванов В.А. Режимы мощных паротурбинных установок М.: Энергия, 1971. –279с. 6.Прокопенко А.Г., Мысак И.С. Стационарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС. –М.: Энергоатомиздат, 1990. –317с. 7. Гиршфельд В.Я., Князов А.М., Кулиуов В.Е. Режимы работы и эксплуатации ТЭС М.: Энергия, 1980.-286 с. 8. Рыжкин В.П. Тепловые электрические станции. М.: Энергия, 1976, -46с. 9. Качан А.Д. Режимы работы и эксплуатация тепловых электрических станций. М.: Высшая школа, 1978. –288 с.