Общая энергетика

Сипаттама: Энергия қорларын үнемдеу бүгінгі күннің маңызды міндеттерінің бірі. Өнеркәсібі дамыған әлемнің барлық мемлекеттерінде энергия үнемдеу шаралары дұрыс жолға қойылған. Өйткені көмірмен және көмірсутегімен жұмыс істейтін жылу электр станциялары түбі бір экологиялық проблемалардың асқынуына әкеп соқтырады. Әлем қайта қалпына келетін жергілікті энергия көздерін энергия үнемдеудің басты қайнар көзі ретінде қабылдап отыр.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәнді оқыту мақсаты – - Энергетикалық ойлаудың орталығын қалыптастыру, студенттердің энергетикалық әлеуметтік тәрбиесін, жауапкершілігін, шығармашылық қабілеттілігін дамыту. - Әр түрлі энергетикалық білім саласындағы қазіргі заманғы интегративті курстарды пайдалану және жасау. - Проблеманы өз бетінше шешіп талдай білу қабілетін дамыту, нақты жүйені дамыту, жүйелік әдістегі оңтайлы экологиялық шешімдер қабылдай білу.
Міндет
 • Пәнді оқыту мақсаты – - Энергетикалық ойлаудың орталығын қалыптастыру, студенттердің энергетикалық әлеуметтік тәрбиесін, жауапкершілігін, шығармашылық қабілеттілігін дамыту. - Әр түрлі энергетикалық білім саласындағы қазіргі заманғы интегративті курстарды пайдалану және жасау. - Проблеманы өз бетінше шешіп талдай білу қабілетін дамыту, нақты жүйені дамыту, жүйелік әдістегі оңтайлы экологиялық шешімдер қабылдай білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Өнеркәсіптік технологияларын автоматты басқару жүйесі жиын және бастапқы деректердің анализында қатысу даярлықпен жабдықтың және қызметтің нысанының элементін жобалау үшін арада бүтіндікте игерушілік нормативтік құжаттама және ізденістің және ақпараттың өңдеуінің қазіргі әдістері 2. Өнеркәсіптік жылуэнергетикасының технологиялық басқару нысандары. Ие болу жиын және бастапқы деректердің анализында қатысу даярлықпен жабдықтың және қызметтің нысанының элементін жобалау үшін арада бүтіндікте және игерушілік нормативтік құжаттама және ізденістің және ақпараттың өңдеуінің қазіргі әдістері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Өнеркәсіптік энергетикасының технологиялық басқару нысандарыың түрлері Түрлік әдістемелермен есеп жүргізу. Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандартты автоматизация жобалауларымен жеке бөлшектер мен құрамаларын жобалау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақтау, энерго және ресурс қоғау шараларын және экоқорғау жобаларын орындау мен құрастыруда қатысу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жұмыс орындарын ұйымдастыру және оларды техникалық жабдықтау, өндіріс технологиясы, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі мен денсаулығына сәйкес технологиялық жабдық
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Өнеркәсіптік технология прцестерін басқару мен құру. Өндіріс алаңдарында сапа менеджменті процестер үшін құжаттаманы жасауға қабілетті болу және жұмыс орнында экологиялық қауіпсіздігі сақталуын қадағалау, энерго және ресурс қорғау шаралалын өндірісте әзірлеу және жүзеге асыру
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Общие вопросы, касающиеся энергии и энергетики. Общие понятия об энергии. Классификация источников энергии. Технические характеристики источников энергии.
 • Ядерная энергия деления. Общее представление о теории ядерного деления и технологиях его энергетического использования.
 • Теплотехнические процессы, используемые при производстве электрической и тепловой энергии. Основные термодинамические понятия. Законы термодинамики. Характеристика термодинамических процессов. Теплообмен и теплопередача.
 • Тепловые схемы тепловых электростанций. Цикл Ренкина. Тепловые схемы КЭС и ТЭЦ. Диаграммы циклических процессов.
 • Атомные электростанции. Ядерное топливо. Типы атомных реакторов. Принципиальные схемы АЭС.
 • Гидроэлектростанции. Виды ГЭС. Состав ГЭС. Краткая характеристика плотинной ГЭС, ГАЭС, ПГЭС.
 • Ветровые электростанции. Краткая характеристика ветровых электростанций. Конструкция ветровых энергоустановок.
 • Солнечные электростанции. Краткая характеристика солнечные электростанции, их типы и технологические особенности.
 • Потребители электрической и тепловой энергии. Потребители электрической энергии: три категории электроприемников, классификация потребителей электроэнергии. Характеристика потребителей тепловой энергии.
 • Потери энергии и вопросы энергосбережении. Анализ потерь тепловой и электрической энергии при производстве и транспортировке. Эффективное использование энергии, энергосбережение.
Негізгі әдебиет
 • 1. Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики. – М.: ИНФРА-М, 2016. 2. Чичков В.В., Ипполитов В.А. Источники энергии, теплотехнологии и теплотехнические характеристики органического топлива – М.: Издательство МЭИ, 2012. 3. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.-М.: «Академия», 2011. 4. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов.-М.: Издательство «Ма-стерство», 2012.-320 с. 5. Кудинов В.А., Карташов Э.М., Стефанюк Е.В. Теплотехника. Учебное пособие. - М.: - Абрис, 2012 г.
Қосымша әдебиеттер
 • 6. Правила устройства электроустановок РК (ПУЭ РК). Астана, 2006. – 462 с. 7. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию/ Под. ред. А.А. Федорова. – М.: Энергоатомиздат, 2003 8. В.Я. Рыжкин. Тепловые электрические станции - М.: Энергия, 1987. 9. Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана и пути ее интеграции в мировую экономику – Алматы: Гылым, 2002. 10. Дукенбаев К.Д. Нурекен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект). - Алматы: Гылым, 2001.-312с. 11. Сибикин, Юрий Дмитриевич. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии [Текст] : [учеб. пособие] / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин, 2009. - 232 с.