Основы гидрогазодинамики в тепловых процессах

Сипаттама: Жылулық үрдістердің гидродинамикасының негіздері сұйықтық қозғалысы және тепе-теңдігі туралы заңдарды зерттейді және олардың қатты өзара әрекеттесуін, сондай-ақ осы мәселелерді практикалық мәселелерде шешу үшін қолданылатын әдістерді зерттейді. Түрлі құбырлардағы жылу процестерінің гидродинамикасының негізгі принциптері туралы заңдар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәннің мақсаты: Жылулық процестерінің гидрогазодинамика негіздері заңдарына құбырлардың, әртүрлі гидротехникалық және су тазарту ғимараттары, гидромашина және әртүрлі техникада қолданылатын гидравликалық құрылғылар есебі негізделген.
Міндет
 • Пәннің міндеттері: - Жылулық процестерінің гидрогазодинамика негіздері пәнін білу құбырларды, гидротехникалық ғимараттарды, тазалау ғимараттарын және сорғыш станцияларын есептеп, жобалауда өте маңызды. Көптеген құбырлардың (ауа, су, газ,бу өткізуші құбырлар) есебі, гидравликалық және ауа үрлеуіш машиналарды (сорғыштар, турбиналар және т.б) құрастыруда гидравлика заңдары қолдануға үйрету және негізгі бағыттаушы пәндермен тығыз байланыста екенін түсіндіру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • өз мақсаттарына жету үшін өз жұмысын ұйымдастыру қабілеті; инновациялық идеяларды пайдалануға дайын (ОК-6); өз бетінше жұмыс істеу қабілеті (ОК-8); танымдық белсенділік қабілеттілігі (ОК-10); кәсіби проблемаларды шешуде математика, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың заңдары мен әдістерін қолдану мүмкіндігі (ОК-11); эксперименталды қоса алғанда, зерттеуді сипаттау және сипаттау дағдыларын тәжірибеге енгізу мүмкіндігі (ОК-16). графикалық құжаттарды жобалау және пайдалану мүмкіндігі (ПК-2); команданың құрамында күрделіліктің орташа деңгейінің инженерлік әзірлемелеріне қатысу қабілеті(ПК-3); төтенше жағдайларда түрлі өндірістік процестердің қауіпсіздігін ұйымдастырудың негіздерін білуді білу (ПК-13). зиянды заттардың токсинді әсер ету механизмдерін, зиянды факторлардың әсерін және зиянды факторлардың аралас әсерін ескере отырып, адам денесінің қоршаған ортаның қауіп-қатерлерімен өзара әрекеттесу сипатын анықтау үшін адамға қауіп төндіретін механизмдерді талдау мүмкіндігі (ПК-16); қауіпті, аса қауіпті, қауіпті аймақтарды анықтау қабілеті (ПК-17); зерттеу тақырыбында ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге қатысу мүмкіндігі: зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жүйелеу, эксперименттерге қатысу, деректерді өңдеу (ПК-20); зерттеу тобының құрамында кəсіби қызметтің мəселелерін шешу қабілеті (ПК-21).
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Сұйықтықтың қозғалыс және тепе-теңдік заңдарын. Гидротехникалық ғимараттарды, су алу және сорап станцияларын жобалауда кездесетін негізгі есептеу тәсілдерін, Бернулли, Эйлер, теңдеулерін, қозғалыс тәртібін анықтауда Рейнольдс санын анықтауды білу қажет. Сонымен қатар гидродинамика бөлімі бойынша барлық қималар бойынша негізгі көрсеткіштерді анықтай алу қажет.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Сұйықтықтың қозғалғыштығының физикалық сипаты, сұйықтықтың физикалық параметрлері туралы пікір қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ағымдағы ортаның қозғалысын ұйымдастыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Навыки выполнения аэродинамических и гидравлических расчетов.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Гидравликалық дамудың қысқаша тарихы.
 • Сұйықтық және оған әсер ететін күштер.Сұйықтықтың механикалық сипаттамалары және негізгі қасиеттері.
 • Гидростатика негіздері. Гидростатикалық қысым. Гидростатиканың негізгі теңдеуі
 • Архимед Заңы және оның қосымшасы. Тең қысым беті.
 • Гидродинамика негіздері. Сұйықтықтың қозғалысы туралы негізгі түсініктер
 • Идеалды және нақты сұйықтық үшін Бернулли теңдеуі.Сұйықтық ағынының жылдамдығын және шығынын өлшеу.
 • Гидравликалық кедергілер. Сұйықтықтың қозғалыс режимдері. Кавитация
 • Ламинарлық және турбулентті қозғалыс. Ламинарлық және турбулентті қозғалыс кезіндегі қысым жоғалтулар.
 • Сұйықтықтың ағуы кезінде Арынның жоғалуы. Жергілікті гидравликалық кедергілер
 • Тесіктерден, саптаулардан және бекітпеден сұйықтықтың өтуі
 • Қарапайым құбырларды гидравликалық есептеу
 • Сұйықтықтарды сорап беретін құбырлар. Гидравликалық соққы
 • Гидравликалық машиналар. Қалақты, поршеньді сорғылар.
 • Сорғылардағы энергия балансы. Гидрожүйе элементтерін белгілеу
 • Сығымдағыштардың негізгі және қосалқы қондырғылары.
Негізгі әдебиет
 • 1. Лапшев, Николай Николаевич. Гидравлика: учеб.: рек. УМО / Н. Н. Лапшев, 2010. - 270 с. 2. Петров, Александр Георгиевич. Аналитическая гидродинамика:учеб.пособие / А.Г. Петров, 2010. - 519 с. 3. Малашкина, В.А. Гидравлика: учеб. пособие.- 2-е изд. стереотип.- М.: Моск. горный ун-т, 2012.- 103 с. ЭБС. Университетская библиотека online. 4. Метревели, Виктор Николаевич. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями [Текст] : учеб.пособие: доп. Мин. обр. РФ / В. Н. Метревели, 2008. - 192 с. 5. Гидрогазодинамика. Часть I. Гидравлика: учеб. пособие/ АмГУ, ЭФ: М.В.Гриценко и [и др.].- Благовещенск: Изд-во Амурск. гос. ун-та, 2008.- 75 с. 6. Чугаев, Роман Романович. Гидравлика [Текст]: (Техническая механика жидкости): учеб. / Р. Р. Чугаев, 2008. - 672 с.