Тепломеханическое оборудование электростанций

Сипаттама: Бұл курста жылутасығыштардың қасиеттері мен оларды қолдану саласындағы білімдерін қалыптастыру; жылутехникалық қондырғылардың құрылысын және сипаттамасын, ондағы процестерді білу; жылу - масса алмастырғыш аппараттарды жобалаушы есептеулер жургізу қаблетін игерту; жылутехнологияның технологиялық, техникалық, және энергетикалық аспектілерінің өзара байланыстары туралы түсініктер; салқындатушы, кeптіpyші және ректификациялық құрылғылардың жылулық, жылу технологиялық және құрылымдық сулбелерімен таныстыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Курстың мақсаты - жылуды өндіруші, таратушы және қолданушы технологиялық құрылғыларды жобалайтын, зерттейтін және пайдаланатын мамандарды дайындау
Міндет
  • Курстың міндеті - жылутасығыштардың қасиеттері мен оларды қолдану саласындағы білімдерін қалыптастыру; жылутехникалық қондырғылардың құрылысын және сипаттамасын, ондағы процестерді білу; жылу - масса алмастырғыш аппараттарды жобалаушы есептеулер жургізу қаблетін игерту
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өлшеулер мен байқаулар жүргізу, және шолулар, баяндамалар мен ғылыми мақалалардың жасау үшін деректер дайындау, ғылыми-зерттеу сипаттамаларын құру. Жылу электр станцияларының жылу алмасу жабдықтарын жұмыс істеу принціптерін, конструкциясын және пайдалану негіздерін қағидасын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Техникалық тапсырмага сәйкес стандартты автоматизация жобалау құралдарын қолдана отырып жеке бөлшектер мен құрамаларды типтік әдістеме бойынша есеп жүргізу мен жобалау, жылу механикалық жабдықтардың жылулық, механикалық және тексеріс есептеулерді орындау, жабдықтар мен агрегаттардың түрлерін таңдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақтау, жылумеханикалық құралдарынмен жұмыс істеуде энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жұмыс орындарын жылуэнергетика және жылутехнологиясына сәкес даярлай білу, оларды техникалық қамту, жылуэнергетикалық объектілерінде су ресурстарын басқаруда энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Технологиялық үдерістерге құжаттарды кұрастыра білу және өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақталуын қадағалау,электр станциялардың жылу алмасу жабдықтарының тиімділігін арттыру мен энерго- және ресурс қорғау шараларын дайындау және оларға қатысу.
Негізгі әдебиет
  • 1Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий (курсовое проектирование) – М.: Энергия, 2010 г.– 480 с 2 Справочник по теплообменникам – М.: Энергоатомиздат, 2008 г. – т.1. – 561 с, т.2 – 352 с 3 Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского – М.: Химия, 2011г, – 496 с 4Андреев В.И. Расчет тепло- и массообмена в контактных аппаратах –Л.: Энергоатомиздат, 2008г. – 192 с