Теплоэнергетические системы и энергоиспользование

Сипаттама: Жылуэнергетикалық жүйелер және энергия пайдалану - бұл жылу энергиясын әр түрлі коммуналдық-тұрмыстық және өндірістік мақсаттар үшін пайдалану (жылыту, желдету, ауаны баптау, әр түрлі жылу пайдаланатын қондырғылар және т. б.)

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Курстың мақсаты-студенттердің өндірістік кәсіпорындарды жылумен жабдықтау жүйелерінің жалпы принциптерін, құрылымын және қызмет етуін қалыптастыру, жылутехнологиялық өндірісте энергияны пайдалану есебін қою және шешу, сонымен қатар технологиялық энергия тасымалдағыштарды өндіру және тарату, жылутехнологиялық қондырғылардың әрекет ету принциптері мен конструкциялары туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады.
Міндет
  • Курстың міндеттеріне жылу және электр энергиясын біріктіріп шығарудың жалпы принциптерін оқу, технологиялық қажеттіліктерге жылу тұтыну және жылутехнологиялық өндірістің құрылымы туралы білім алу, жылыту, желдету және ыстық сумен жабдықтау, энергия тасымалдағыштарды өндіру және тарату жүйесі туралы білім алу және сығылған ауаны, суықты, отынды тиімді пайдалануды таңдау, жылу тасымалдағыштарды қолдану саласында қалыптастыру кіреді.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Келесі тақырыптарға есеп жүргізу: өнеркәсіптік масштабта жылу және электр энергиясын алу тәсілдері туралы; жылу және электр энергиясын өндіру құрылымындағы ЖЭС рөлі туралы; өнеркәсіптік кәсіпорынның жылу энергетикалық жүйесін құру принциптері мен құрылымы туралы; ЖЭС құру мақсаттары мен міндеттері туралы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жылуэнергетикалық және жылутехнологиялық объектілердің негізгі түрлері, сондай-ақ оларда болып жатқан жылу процестері. Типтік әдістемелер бойынша есеп жүргізу және жобалау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жылуэнергетикалық жүйелер және энергия пайдалану Ғылым туралы пікір қалыптастыру. Жылуэнергетикалық объектілер туралы түсінік және пікір.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ЖЭС энергетикалық көрсеткіштерін түсіну және есептеу, өнеркәсіптік кәсіпорынның жылу энергетикалық жүйесін жасау - жүргізу қабілеті; өнеркәсіптік кәсіпорында суды, отынды және энергияны пайдаланудың оңтайлы сұлбасын таңдау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • ЖЭС энергетикалық көрсеткіштерін түсіну және анықтау қабілеті; жылутехнологиялық қондырғыларда өтетін процестерді талдау; өндірістік қажеттіліктерге жылу шығынын есептеу; Отын және басқа энергия ресурстарын тұтынуды есептеу; отын мен суды дайындау схемасын таңдауды негіздеу; техникалық құралдарды пайдалану
Негізгі әдебиет
  • 1. Сериков Э.А. Теплоэнергетические системы и энергоиспользование в промыщленном теплоэнергетическом производстве. – Алматы:Эверо, 2007.-257с. 2. Оборудование возобновляемой и малой энергетики: Справочник-каталог//Под ред. П.П. Безруких. – М.: ИД Энергия, 2005.-244с. 3. Борисова Н., Друзь Н., Корчесвкий А. Возобновляемые источники энергии и энергосбережение. Путеводитель по современным технологиям. – Астана.: МОиН РК, 2008.-324с. 4. Далсвен Т., Борисова Н.Г., Семенова Л.А. Научно-технические проблемы теплоэнергетики и теплотехнологии. Энергоаудит в зданиях: Введение методы и инструменты: Учебное пособие. – Алматы: АИЭС,2009. – 111 с. 5. Борисова Н.Г. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнике. Учебное пособие.- Алматы: АИЭС,2006.-119с.