Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии

Сипаттама: Қазақстанның энергетикалық саясатының негіздері, энергияны өндіру, беру және тұтыну, энергияны есепке алу және кәдеге жарату, энергия аудиттерін ұйымдастыру, автоматтандырылған электрлік және жылу энергиясын есепке алу жүйелерін ұйымдастыру, энергия тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды негіздеу жөніндегі техникалық-экономикалық негіздемелер .

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Курсты оқыту қорытындысында студент өндірістік жылуэнергетикалық объектілер туралы білуі керек, жылу энергетика мен жылу технологиясындағы негізгі энергия көздерін меңгеруі тиіс және өндірістік өнеркәсіптердегі энергияның дамуының жетістіктерімен танысу
Міндет
  • Курсты оқу нәтижесінде, студенттнр өнеркәсіптік және жылу энергетикасы нысандарының түсіну бар негізгі энергетикалық жүйесі және жылу технологияларды үйрену керек; үнемдеу негіздері және өнеркәсіп, оның даму болашағын білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өлшеулер мен байқаулар жүргізу, және шолулар, баяндамалар мен ғылыми мақалалардың жасау үшін деректер дайындау, ғылыми-зерттеу сипаттамаларын құру. Энергия үнемдеу саласындағы құқықтық және нормативтік базаны , энергия үнемдейтін технологиялардың түрлерін және жылу мен электр энергиясын өндіру, бөлу және пайдалану жабдықтардын энергия тиімділігін арттыру әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Энергия үнемдейтін технологияларды енгізу үшін стандартты рәсімдер туралы есептеулерді орындау және нәтижелерін талдау мүмкіндігіне ие болу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Экологиялық қауіпсіздікті өндірісте сақтау, өндірісте энерго-ресурс қорғау іс-шараларына және экоқорғау шараларын іске асыру жобаларына қатысу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жұмыс орнын техникалық қамтамассыз ету, технологиялық өндіріске, техникалық қауіпсіздік нормаларымен және өндірістік санитарияға сәйкес технологиялық құрылғыларды орналастыру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өндірістік аудандарда технологияық үдерістерді менеджмент сапасына сайкес құжаттарды дайындау және экологиялық, энергетикалық қауіпсіздікті қадағалау, өндірісте знерго және ресурс қорғау шараларын жобалап , іске асыру. Жылуэнергеткалық қондырғылардың нормативтик және нақты көрсеткіштеріне талдау және есеп жүргізу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • Тақырып 1 Негізгі жағдай. ҚР-сының құқықтық базасы: «ҚР жылу жинақтау туралы заңы». ҚР жылу жинақтау бағдарламасы Тақырып 2 Энергия және көздерінің түрлері. Өндірістік жылу энергетикасындағы жылужинақтау негіздері. Отын-энергетика көздері (ОЭК). Тақырып 3 Энергияны дәстүрлі әдіспен өндіру. ОЭК қолданудағы өнімділікті арттыру. Тақырып 4 Отын қолданатын қондырғыларда энергияны үнемдеудің негізгі бағыттары Тақырып 5 Энергияны қайталап қолдану және оны қалдықсыз қолдану технологиясы. Тақырып 6 Жылу жинақтауды есептеулерде және қондырғыларда қолдану Тақырып 7 Энергия қолданысын бақылау және реттеу Тақырып 8 Жылу көздерінің қайта жаңару негізінде энергияны өндіру Тақырып 9 Өндірістік өнеркәсіптерде энергия қолданысын және жылу жинақтауды бақылау Тақырып 10 Жылужинақтау жұмыстарын бағалау түрлері Тақырып 11 Жылу жинақтаудың экологиялық аспектілері Тақырып 12 Энергияның пассивті экономиясының әдістері мен құралдары Тақырып 13 Әлемдегі дамыған елдердегі жылу жинақтау проблемасына көқарасын қарастыру. Тақырып 14 НВИЭ-нің энергетикалық секторда қолдануының ерекшеліктері. Тақырып 15 Өндірістегі жылу жинақтау. (Қара металлургия. Алюминий өнеркәсібі. Мыс балқыту өнеркәсібі.)
Негізгі әдебиет
  • 1. Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект). – Алматы, 2001. – 312с. 2. Битюков В. А. Энергосбережение в системах вентиляции [Текст] : монография / В. А. Битюков. - Курск : КурскГТУ, 2005. - 131 с. 3. Быстрицкий Г. Ф. Основы энергетики [Текст] : учебник / Г. Ф. Быстрицкий. - М. : Инфра-М, 2006. - 278 с. - (Высшее образование). 4. Варфоломеев Ю. М. Отопление и тепловые сети [Текст] : учебник для студентов средних специальных учебных заведений / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. - М. : Инфра-М, 2007. - 480 с. - (Среднее профессиональное образование). 5. Кобелев Н. С. Теплоснабжение района города [Текст] : учебное пособие / Н. С. Кобелев, Э. В. Котенко, Н. Е. Семичева. - Курск : КГТУ, 2006. - 139 с. 6. Кобелев Н. С. Энергосберегающие технологии, трубопроводы и оборудование систем теплогазоснабжения и вентиляции [Текст] : монография / Н. С. Кобелев, Э. В. Котенко, А. Е. Полозов. - Курск : КурскГТУ, 2005. - 200 с.