Спецвопросы сжигания топлива

Сипаттама: «Жанармай жағудың арнайы мәселелері» пәні студенттерге қатты, сұйық және газ тәрізді отындардың композициялары туралы, сондай-ақ осы жанармай жану процестері, әртүрлі массалар үшін жанудың жылу есептеу әдістері туралы негізгі мәліметтер беретін үш негізгі пәндердің бірі болып табылады. Жылуэнергетиканың бакалаврын одан әрі оқыту көбінесе бұл курстың сәтті дамуына байланысты.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты - органикалық отынның физикалық және жылу қасиеттері студенттердің білімдерін қалыптастыру, жану үшін отын дайындау; отын даыйндау қондырғылардың конструкцияларi және отын жағудың негізгі технологиялық элементтері, электр және жылу технологияларды қазба отын және балама энергия көздерін жану механизмі.
Міндет
  • Курстың міндеттері кіреді: - Отын түрлі зерттеу, оларды қалыптастыру принципі және алуға - жасанды және табиғи отын және Қазақстан отын өнеркәсібі, Қазақстан Республикасының даму перспективалары сипаттамалары туралы білім алу - Және т.б., отын жаққан кезде есептеу дағдыларын алу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өлшеулер мен байқаулар жүргізу, және шолулар, баяндамалар мен ғылыми мақалалардың жасау үшін деректер дайындау, ғылыми-зерттеу сипаттамаларын құру. Отын түрлі сипаттамаларына, отын дайындау құрылғыларына есептеудің меншікті әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Техникалық тапсырмага сәйкес стандартты автоматизация жобалау құралдарын қолдана отырып жеке бөлшектер мен құрамаларды типтік әдістеме бойынша есеп жүргізу мен жобалау, энергетика және өнеркәсіп өндірісінің жылу және техникалық параметрлері отын шығынын анықтау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақтау, жылумеханикалық құралдарынмен жұмыс істеуде энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Жұмыс орындарын жылуэнергетика және жылутехнологиясына сәкес даярлай білу, оларды техникалық қамту, жылуэнергетикалық объектілерінде су ресурстарын басқаруда энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Технологиялық үдерістерге құжаттарды кұрастыра білу және өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақталуын қадағалау, энерго және ресурс қорғау шараларын дайындау және оларға қатысу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Дукенбаев К.Д Энергетика Казахстана и пути ее интеграции в мировую экономику.- Алматы: Гылым,2000Г 2 Чичков В.В, Ипполитов В.А Источники энергии теплотехнологии и теплотехнические характеристики органического топлива- М: Издательство МЭИ, 1990Г-64с 3 Ключников А.Д Энергетика теплотехнологии и вопросы энергосбережения-М: Энергоатомиздат,1986г-320с. 4 Равич М.Б. Топливо и эффективность его использования-м: Наука, 1981г