Измерительная техника и автоматика

Сипаттама: «Өлшеу техникасы және автоматикасы» өлшеудің негізгі әдістері мен метрологиялық көрсеткіштерін, заманауи терминологияны және әдістер мен өлшеу құралдарын жіктеуді, өлшеу құралдарының схемалық диаграммаларын және өлшем қателерін бағалау сұрақтарын қамтиды. Пәндерді оқу процесінде белгіленген әдістер негізінде құрастырылған өлшеу құралдарының нақты конструкциялары қарастырылады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Мақсаты - студенттерді термотехникалық өлшеулер жүргізуге, өлшенетін шамаларды бақылауға, өлшеудің заманауи әдістері мен құралдарымен таныстыруға үйрету
Міндет
 • Пәннің міндеті: өлшем құралдарының жұмыс істеу қағидаттарын зерттеу; өлшеу әдістері; қателер және олардың себептері
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жұмыс орындарын жылуэнергетика және жылутехнологиясына сәкес даярлай білу, оларды техникалық қамту, жылуэнергетикалық объектілерінде су ресурстарын басқаруда энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Сенімді дәлелі тест анықтау және өлшеу үшін жабдықтар стандартты әдістері бойынша есептеулерді орындауға қабілетті болу үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақтау, жылумеханикалық құралдар мен жұмыс істеуде энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу. Жылуэнергетика мен жылу технологиялардға қазіргі заманғы бақылау әдістерін енгізу үшін шараларға қатысу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Уметь организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования в соответствии с технологией производства, нормами техники безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда
Негізгі әдебиет
 • 1. Иванов Г.М. Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов/ Г.М. Иванова, Н.Д,. Кузнецов, В.С. Чистяков. – 2-е изд., перераб. И дп. – М.: Изд-во МЭИ, - с.
 • 2. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы – М.: Энергия, 2008 г. – 704 с.
 • 3. Атрошенко Ю.К. Теплотехнические измерения и приборы / Ю.К. Атрошенко, Е.В. Иванова. – Томск: Изд-во ТПУ, 2014
 • 4. Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам – М.: Энергоатомиздат, 2005 г. – 325 с
Қосымша әдебиеттер
 • 1. Хансуваров К.И. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара: учебное пособие / Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. – М.: Изд-во стандартов, 2004 – 283с.
 • 2. Теплоэнергетика и теплотехника. В 4 кн.: справочная серия / Б. Г. Борисов [и др.]; под ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издат. Дом МЭИ, 2007 – 630 с.